Regeringen vill minska tröskeleffekterna för vindkraft

Foto: ABB

Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis ska stå för kostnaden för att göra de förstärkningar som krävs av elnätet för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas. I takt med att ytterligare förnybar elproduktion ansluts till elnätet ska betalning ske till Svenska Kraftnät. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda hur en långsiktig marknadslösning som bygger bort tröskeleffekterna kan se ut.

Den aktör som vill bygga en vindkraftpark, eller annan storskalig förnybar elproduktion, måste idag stå för hela kostnaden för den förstärkning av elnätet som krävs för att anläggningen ska kunna mata ut sin el på elnätet. Elproducenter som i ett senare skede etablerar sig och ansluter sin elproduktion till elnätet på samma ställe behöver i dagsläget däremot inte betala för den förstärkningen av elnätet som gjorts.

Det medför att ingen aktör vill ansluta sig först, vilket hämmar utbyggnaden av den förnybara elproduktionen och skapar en situation där exempelvis vindkraft inte alltid byggs där vindförhållandena är som bäst, utan där det redan finns tillräcklig kapacitet i elnätet.

– Genom att låta Svenska Kraftnät stå för den inledande kostnaden, och låta företagen betala för sin andel i den takt de ansluter sig till elnätet, minskar vi kostnaden för att bygga vindkraft i bra vindlägen. Det innebär att vi kan få en mer effektiv utbyggnad av ny förnybar elproduktion och att det blir en rättvis fördelning av kostnader där elnätet behöver förstärkas. På sikt kommer denna förändring leda till att vi får mer förnybar el och lägre kostnader för elkonsumenterna, säger Anna-Karin Hatt, it- och energiminister.

Förslaget, som skickats på remiss, innebär att en så kallad förtida delning av anslutningskostnaden införs. I ett första steg kommer Svenska kraftnät stå för kostnaden för planerade anläggningar som inte anslutits och som sedan återbetalas i takt med att aktörer ansluter ny elproduktion. Regeringens ambition är att denna lösning längre fram ska kunna ersättas med en marknadslösning där staten inte behöver ta en ekonomisk risk. Elmarknadsinspektionen får därför i uppdrag att utreda hur en sådan långsiktig marknadslösning kan se ut, med ambitionen att en sådan ska finnas på plats från 2016.

Regeringens avsikt är att, efter avslutad remiss, kunna överlämna en proposition om förtida delning av nätförstärkningskostnader till riksdagen under våren 2014.