Underlätta energiomställningen med lokalägd vindkraft

Foto: sxc

Det är dags att skapa förutsättningar för lokalt delägande i vindkraftverk och ett system som underlättar för privatpersoner att producera egen el. Därigenom driver vi på energiomställningen också på den kommunala nivån, skriver Lise Nordin och Lorentz Tovatt i Dagens Samhälle.

Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP) och Lorentz Tovatt, riksdagsledamot språkrör Grön Ungdom ifrågasätter på tidningens debattsida vad det egentligen finns för incitament för kommuner att i planprocess och översiktsplan ge utrymme för utbyggnad av förnybara energikällor.

De menar att det krävs åtgärder som skapar incitament och underlättar för energiomställningen.

För det första, ge de berörda rätt till delägande. De som bor i närheten av ett blivande vindkraftverk ska ha rätt att bli delägare genom att köpa andelar i kraftverket. Sammanlagt bör 20 procent av ägandet vara öppet för närboende. Andelar upp till denna nivå som inte köps av närboende ska erbjudas boende i kommunen. Detta system har framgångsrikt använts i Danmark i flera år och lett till att det mesta av vindkraften idag ägs av lokalsamhället.

För det andra, ge kommunerna fastighetsskatten. Vindkraftverk betalar liksom andra kraftverk en årlig fastighetsskatt. I genomsnitt handlar det om cirka 30 000 kronor per år och kraftverk som i dag betalas till statskassan, sammanlagt cirka 60 miljoner kronor per år. Men paradoxalt nog är det kommunerna som gör jobbet. Lise Nordin och Lorentz Tovatt skriver att de vill att fastighetsskatten ska tillfalla den kommun där vindkraftverken står som en kompensation för deras kostnader och ett erkännande av deras bidrag till energiomställningen.

För det tredje, låt kvitt vara kvitt på elnätet. Den som producerar el och levererar ut den på nätet ska kunna kvitta det mot sin användning. Det kallas nettodebitering och innebär att man bara betalar för den el man använder, vilket borde vara en självklarhet. Men i dag är villkoren olika beroende på vem som äger nätet där man bor. Nettodebitering är avgörande för att göra det attraktivt för privatpersoner att producera egen el med solceller eller vindkraft.