Teknikutveckling minskar kostnaden för vindkraft

Foto: Vattenfall

Kostnaden för havsbaserad vindkraft i Tyskland kan minskas med en tredjedel till 2023, enligt en ny studie från ledande experter.

Studien, som beställts av German Offshore Wind Energy Foundation, i samarbete med Vattenfall och andra branschföretag, drar slutsatsen att kostnaden för havsbaserad vindkraft kan minskas med en tredjedel under de kommande tio åren om tekniken fortsätter att utvecklas. – Många olika faktorer kommer att bidra till sänkta kostnader; större vindkraftverk, bättre logistik och lägre kostnader för riskrelaterade delar i projekten, säger Vattenfalls Johannes Kammer, en av fler än 40 experter bakom studien.

I nuläget är havsbaserad vindkraft en relativt outvecklad bransch som inte blir industrimässig förrän om några år. Ökat kunnande som kan minska kostnaderna är i ett tidigt skede. – Kom ihåg att den industriella utbyggnaden av havsbaserade vindkraftsparker på djupt vatten långt från kusten började för bara några år sedan, i jämförelse med expansionen av den landbaserade vindkraften som inleddes under sent 70-tal, säger Johannes Kammer.

Studien visar att den totala produktionskostnaden för energiproduktion (den sammantagna kostnaden för energiproduktion under anläggningens livstid) kan minskas på nästan alla områden. Logistiken kring installation kommer också i allt högre utsträckning att anpassas för havsbaserad vindkraft.

– Det finns många riskfaktorer när det gäller havsbaserad vindkraft, så aktiv riskhantering är en viktig del av kostnadsminskningarna. När fler projekt slutförs framgångsrikt och driften är bevisat stabil kan de riskrelaterade påslagen och därmed kostnaderna minskas ytterligare. När investerare ser den här utvecklingen kommer kapitalkostnaderna för havsbaserad vindkraft också att minska, säger Johannes Kammer. Eftersom industrin fortfarande behöver utvecklas är ett stabilt politiskt ramverk grundläggande för att nå kostnadsminskningarna. – Ett långsiktigt perspektiv med ett tydligt regelverk är grunden för ett pålitligt investeringsklimat. Det är nödvändigt för att få igång investeringar i mer industrialiserad tillverkning. Ökad forskning och utveckling och inträde på nya marknader, ger större konkurrens. När enhetliga certifieringsstandarder införs kommer dagens komplexa rutiner förenklas och bidra till att sänka kostnaderna.