"Vindkraften växer trots lågt elpris"

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraften i Sverige fortsätter att byggas ut trots låga priser på el och elcertifikat. Den tydliga inbromsningen uteblir samtidigt som inga nya rekordår är att vänta. Det framgår av en ny prognos från Svensk Vindenergi.

– Att vindkraften fortsätter att byggas ut trots de låga priserna på el och elcertifikat visar att vindkraften har en stark konkurrenskraft. Den förnybara elproduktionen behöver byggas ut för klimatets och försörjningstrygghetens skull, samtidigt som investeringarna är viktiga för svensk ekonomi, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

De senaste fem åren har varit nya rekordår för vindkraften sett till installerad effekt och även 2013 bedöms kunna bli ett nytt rekordår. Enligt prognosen är inga nya rekord att vänta därefter, och den förväntade kraftiga inbromsningen ser ut att utebli, åtminstone på kort sikt. Sedan förra kvartalet har nya investeringsbeslut tagits om 216 MW ny vindkraft och totalt förväntar sig turbinleverantörerna installera cirka 800 MW under 2013 och över 600 MW under 2014. Utöver det kan det tillkomma nya order från i dag tillståndsgivna projekt.

– Vi bedömer att den tydliga inbromsningen som många förväntar sig ska komma nästa år uteblir. Efter 2016 finns en stor risk att elcertifikatsystemet kollapsar och att utbyggnaden avstannar helt, om inte de rätta tekniska justeringarna görs vid nästa kontrollstation, säger Mattias Wondollek analytiker Svensk Vindenergi.

I slutet av året förväntas elproduktionen från vindkraft uppgå till 9,3 TWh och år 2016 uppemot 16 TWh. Svensk Vindenergi bedömer att det är möjligt att nå den så kallade planeringsramen om 30 TWh vindkraft till 2020 enbart utifrån alla i dag tillståndsgivna projekt. Men begränsningar i elcertifikatsystemet och elnäten kommer att avgöra hur mycket vindkraft som kommer att kunna byggas ut.

– Vi ser ett växande intresse från utländska investerare att satsa på förnybar el i Sverige vilket gör att utländskt kapital kommer in i Sverige. Det är viktigt att regeringen inte förbiser denna chans till industriell tillväxt. Även export av förnybar el kan ge Sverige betydande intäkter på samma sätt som skog och malm gör i dag, men det förutsätter att det finns en politisk vilja att höja ambitionen för den förnybara elen, avslutar Annika Helker Lundström.