Årets utlysning av medel för vindkraft öppen

Arkivbild

Nätverket för vindbruk bedrivs på uppdrag av regeringen och har till uppgift att bidra till omställningen till ett 100 procent förnybart energisystem genom att sprida kunskap om vindkraft och verka för en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som även genererar mervärde lokalt. Sista dag för ansökan är den 11 februari.

Inriktningen för utlysningen är "vägar mot en resurseffektiv utbyggnad av vindkraft baserad på nätverkets erfarenheter". Särskilt fokus kommer att sättas på projekt som är inriktade på att främja dialogen kring vindkraftens lokala förankring, samt samverkansprojekt för att skapa dialog och stärka samarbetet mellan olika intressen såväl regionalt som nationellt.

Stöd i form av bidrag lämnas till offentliga organisationer samt till ideella föreningar och intresseorganisationer. Bidrag lämnas endast till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet (det vill säga tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad). För ideella föreningar, intresseorganisationer och regionala projekt krävs normalt medfinansiering med minst 50 procent av projektets kostnad.