Svenska rekordnivåer för biobränslen och vindkraft 

Användningen av energi från förnybara energikällor 2017. Bild: Energimyndigheten.
Foto: Sxc.hu.

 Användningen av förnybara energikällor fortsätter att öka i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi. Det framgår i Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser.

Användningen av förnybar energi 2017 ökade till samma rekordnivå som 2015 då vattenkraften var särskilt hög. Biobränslen står för den största förnybara energikällan i Sverige. Under senare år har biobränslen ökat i sådan omfattning att dessa nu står för en klart större andel av den svenska energianvändningen än olja.

- Historiskt har den ökade biobränsleanvändningen främst berott på en ökad användning av trädbränslen för el- och fjärrvärmeproduktion. Den trenden fortsätter men ökningen under senare år kan främst förklaras av en kraftigt ökad användning av biodrivmedel, säger Jonas Paulsson vid Energimyndigheten.

Ökad vindkraft

Utöver att användningen av biobränslen ökade under 2017 steg även vindkraftsproduktionen till rekordnivå. Vindkraftsproduktionen ökade 2017 med 14 procent och står för en växande andel av den förnybara energin. Totalt producerades 17,6 TWh vindkraft vilket utgör 11 procent av Sveriges elproduktion.

Användningen av förnybar energi, som består av biobränslen, vattenkraft, vindkraft och värmepumpar, har under lång tid haft en uppåtgående trend i Sverige. Sedan slutet av 1970-talet har användningen av energi från förnybara energikällor mer än fördubblats. 

Om statistiken

Den svenska officiella energibalansen produceras av Energimyndigheten. Energibalansen är en samlad redovisning av landets energiförsörjning och energianvändning under ett år.

Energibalansen består av en tillförselsida och en användningssida. 
Tillförseln består av samtliga energislag som vindkraft, vattenkraft, råolja, biobränsle m.m. som tillförs landet för att möta energibehoven. I tillförseln ingår också sådana energimängder som tillförs landet genom import, exempelvis naturgas.

Energianvändningen redovisas uppdelad på de delar av samhället där energianvändningen sker, exempelvis i industrier, hushåll och transporter. En energibalans innehåller också uppgifter om förluster som uppstår vid produktion och distribution av exempelvis el och fjärrvärme.