WWF varnar: Stockholms skärdgård hotad av överexploatering

Flygbilder över Stockholms Skärgård arrangerad av Wikimedia.

Ny rapport från WWF pekar på att stora värdenStockholms i skärgård riskerar att försvinna för ett kortsiktigt tänkande där för många parallella intressen konkurrerar om skärgården. Sjöfart, friluftsliv, vindkraft, exploatering av kusten som infrastruktur i form av sjöfartsleder, vägbyggen, byggande av bostäder och nya marinor, fiske och vindkraftparker, som alla vill exploatera skärgården samtidigt.

- Det totala trycket från våra aktiviteter överskrider gränsen för vad ekosystemet klarar av. Det är ett hot, inte bara mot havets växt- och djurliv, utan även mot de ekologiska processer, ekosystemtjänster och naturresurser vi alla är beroende av som hållbara fiskbestånd, rent dricksvatten, klimatreglering, badbart vatten och annan rekreation, mångfald av sjöfåglar och annan fauna, samt inte minst försörjning och sysselsättning, säger Tom Arnbom, expert havsfrågor WWF.

Stockholmsregionen är inte bara Sveriges snabbast växande utan Stockholms stad är faktiskt Europas snabbast växande stad. Befolkningen ökar med drygt 38 000 människor per år och fram till år 2050 förväntas en befolkning på över 3,1 miljoner i regionen. Stockholms skärgård har förändrats kraftigt i takt med att exploateringen har ökat de senaste åren. Stockholm stod för en fjärdedel av allt strandnära byggande i Sverige 2014. 

Ett exempel är Värmdö kommun som just nu planerar en maximal exploatering med bostäder för 88 000 människor (det bor ca 40 000 på Värmdö idag). Ett dylikt projekt med en dubblering av antalet invånare med nya bostäder och vägar innebär ett mycket stort tryck på havet. Strandnära miljöer är eftertraktade och många vill bygga i havsvikar. Tyvärr leder detta till problem för fisken då det är i de grunda havsvikarna som fisk och många andra djur förökar sig. Lekområdena för abborre, gädda och mört kan vara borta om 60 år. Försvinner fisken får vi en ekologisk obalans som bland annat kan leda till ökad övergödning och algblomning eftersom fisken hjälper till att hålla den i balans.

Byggandet är inte det enda problemet. Stora delar av Stockholms skärgård är redan klassad som högexploaterad och trycket på Stockholms ekosystem blir högre när plats görs för mer vindenergi, sjöfart, hamnar, kablar och ledningsrör, militär aktivitet, bryggor, turism och fiske.

-  Självklart har vi ett ansvar att förvalta denna fantastiska skatt bättre så att skärgården också finns kvar för framtida generationer. Med ett aktivt ledarskap kan Stockholm bli en föregångsregion för Sverige, Europa och världen; en levande havs- och skärgård, myllrande med biologisk mångfald och liv, en mångfald av ekosystemtjänster, en fungerande hållbar blå ekonomi med stora sociala och ekonomiska fördelar som säkrar välmående och sysselsättning för framtiden, säger Tom Arnbom.