Sundsvall Energis delårsresultat 6 miljoner bättre än budgeterat

Korstaverket. Foto: Sundsvall Energi

Sundsvall Energi levererar ett resultat som är 6 miljoner bättre än budgeterat. Det starka resultatet grundar sig i ett flertal faktorer, men framför allt har tillgängligheten på produktionsanläggningarna varit god – vilket leder till lägre energi- och underhållskostnader.

- Vi ser även en stark utveckling av elhandeln där allt fler Sundsvallsbor väljer det lokala alternativet, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Trots en stark start på året väntas prognostiserat resultat för helåret ”endast” bli 43 miljoner.

- Detta är den verklighet som bolaget måste förhålla sig till, säger Anders Jonsson. En stark början av året följs av en period med stora kostnader för reparation och underhåll på anläggningar under sista tertialet samtidigt som värmeleveranserna sjunker i takt med att utetemperaturen stiger. Årets sista månader vänder åter resultatet uppåt igen.