EU:s energiministrar fattade beslut om energieffektivitet

EU: s energikommissionär Miguel Arias Cañete, till vänster, och Maltas energiminister Joe Mizzi vid toppmötet. Foto: European Council.

Vid det möte i rådet (transport, telekommunikationer och energi) som hölls i Luxemburg den 26 juni 2017 antog EU:s energiministrar riktlinjer om förslagen till energieffektiviseringsdirektiv och direktiv om byggnaders energiprestanda.

Rådet fattade beslut om ett energieffektiviseringsmål på 30 procent inom unionens område. Förhandlingarna var långa och det krävdes flera kompromissförslag innan den behövliga majoriteten uppnåddes.

– Att få till stånd ett beslut var viktigt med tanke på trovärdigheten för EU:s klimat- och energipolitik, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, som representerade Finland i energirådet.

– Kommissionens ursprungliga förslag till energieffektiviseringsmål var av bindande karaktär, men vid rådets behandling ändrades detta till ett vägledande mål. Finland strävade efter flexibilitet i energibesparingsskyldigheterna, och detta uppnåddes. Tidiga åtgärder för energibesparing och åtgärder för att öka den förnybara energins andel får räknas till godo i energibesparingsskyldigheterna, berättar en nöjd minister Tiilikainen.

Rådet antog också en allmän riktlinje om förslaget till direktiv om byggnaders energiprestanda. Målet med direktivet är att påskynda kostnadseffektiv renovering av befintliga byggnader, öka användningen av smart teknik, främja möjligheterna till laddning av elbilar och rationalisera bestämmelserna.

– Att främja byggnaders automationssystem är viktigt för att förbättra byggnadernas energiprestanda. Utveckling av infrastrukturen för laddning av elfordon ger dessutom en god grund för elektrifieringen av trafik och transporter, säger minister Tiilikainen. 

Rådet tog också del av en lägesöversikt om behandlingen av paketet för ren energi i rådets arbetsgrupper. Förutom förslagen om energieffektivisering har behandlingen av paketet endast inletts, och rapporten antecknades för kännedom. Diskussionen om alla de åtta lagstiftningsförslag som ingår i paketet för ren energi fortsätter under Estlands ordförandeperiod, som inleds den 1 juli 2017.

Behandlingen av energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda fortsätter i trepartsförhandlingar mellan medlemsländerna, parlamentet och kommissionen. Efter detta ska förslagen godkännas i parlamentets och rådets officiella beslutsförfarande innan de träder i kraft.