”Försenad utbyggnad av förnybar el strider mot EU-krav”

Foto: Vestas

Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar el går stick i stäv med nya EU-krav. Det framgår av ett nytt brev från EU-kommissionens ansvariga för förnybar energi, enligt Svensk Vindenergi.

Partierna i energiöverenskommelsen har slagit fast att det ska byggas ut 18 terawattimmar ny förnybar el mellan 2021 och 2030 inom ramen för det så kallade elcertifikatsystemet. I en rapport till regeringen föreslår Energimyndigheten att utbyggnaden ska styras mot slutet av perioden, mellan 2027 och 2030.

– Att senarelägga utbyggnaden strider mot det förslag till styrning av EU:s energiunion som kommissionen presenterade den 30 november, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

EU-kommissionen vill se omedelbara åtgärder och ställer krav på att medlemsländernas energi- och klimatplaner för perioden 2021–2030 ska visa på en linjär ökning av andelen förnybar energi. I ett klargörande brev understryker EU-kommissionens ansvariga för förnybar energi, Marie Donnelly, att en koncentration av insatserna till de sista åren i perioden inte kan anses vara en linjär utveckling.  

Energimyndigheten föreslår att utbyggnaden inleds med en låginvesteringsperiod från 2022 till 2026 (1,2 terawattimmar per år) för att följas upp med högre utbyggningstakt från 2027 till 2030 (3 terawattimmar per år).

– Energimyndighetens förslag skulle, utöver att det strider mot EU:s krav, göra det svårare att nå det svenska målet om 100 procent förnybart år 2040. Dessutom skulle det begränsa vår elexport som leder till minskade utsläpp från kolkraftverk i våra grannländer, säger Charlotte Unger Larson.