Finland ska bli koldioxidneutralt 2035

HASSE HOLMBERG / TT: Arkivbild.

Finlands nya regering har satt ett nytt ambitiöst mål för landets växt­hus­gas­ut­släpp och ska genomföra det med hjälp av en ordentlig ökning av in­ve­ste­ring­ar i välfärd och järn­vägs­nä­tet.

Landets nya pre­miär­mi­nis­ter, den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­le­da­ren Antti Rinne, menar att det är dags att ”investera i framtiden” efter ett val där kli­mat­kri­sen var de finska väljarnas främsta oro. Även mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner är positiva till pro­gram­met.

- Folk krävde snabbare kli­matåt­gär­der och det är vad vi ska få. Att bygga världens första fos­sil­fria, hållbara samhälle kommer att kräva mycket mer än fina ord på papper, men vi är fast beslutna att få det att hända. Det är en spännande resa vi vill gå in på, säger Sini Harkki, pro­gram­an­sva­rig för Finland för Gre­en­pe­a­ce Norden.

Mer konkret innebär pro­gram­met bland annat att Finland ska minska sin för­bruk­ning av fossila bränslen och torv drastiskt, och skära ner på planerad skogs­av­verk­ning. Vind och solenergi ska samtidigt öka snabbt och värme- och trans­port­sek­torn ska elekt­ri­fie­ras. Pro­gram­met ska fi­nan­sie­ras med höjda skatter, främst på fossila bränslen och för­sälj­ning av statliga till­gång­ar, och väntas höja Finlands sys­sel­sätt­ningsni­vå från 72,4 till 75 procent.