Svensk Vindenergi stöder reform för rättssäker vindkraftsprövning

Foto: Evgeni Tcherkasski / Unsplash

Tretton advokater från ledande advokatbyråer har skrivit till statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer, energi- och näringsminister Ebba Busch, samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari den 24 juni 2024 och uppmanat regeringen att snarast föreslå riksdagen att ändra det kommunala vetot för att säkerställa en rättssäker, förutsägbar och effektiv tillståndsprövning. Svensk Vindenergi stöder detta initiativ och krav på ändringar av vindkraftsvetot.

I brevet betonas vikten av att justera det kommunala vetot så att prövningen av vindkraftsprojekt blir förutsägbar och följer vanliga rättssäkerhetsprinciper, likt andra tillståndspliktiga verksamheter. Detta är nödvändigt för att möjliggöra industrins elektrifiering och möta det ökande behovet av elproduktion. Justeringen av regelverket för det kommunala vetot anses vara en relativt enkel reform att genomföra.

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, understryker stödet för advokaternas initiativ och poängterar att det behövs ett mer rättssäkert regelverk kring det kommunala vetot för vindkraft för att hantera samhällets elbehov effektivt. Han noterar också vikten av tydliga incitament för närboende och kommuner som bidrar till utbyggd elproduktion.

Under Svensk Vindenergis konferens VÅRVIND2024 meddelade statssekreterare Daniel Westlén att Regeringskansliet arbetar med förslag om både lokala incitament och överflyttning av fastighetsskatten från staten till kommunerna.

Den föreslagna justeringen av vetot av advokaterna innebär att kommunens beslut ska tas tidigt, baseras på enkelt underlag och vara bindande genom hela prövningsprocessen. Detta förtydligar kommunens roll i planmonopolet och i beslutsfattandet kring vindkraftslokaliseringar, medan frågor om miljöpåverkan faller under länsstyrelsens miljöprövning.

Brevet publicerades av Altinget och belyser de utmaningar som det nuvarande kommunala vetot medför, inklusive bristande förutsägbarhet och svårigheter för projektorer att förutse godkännanden av sina projekt.