Från avslag till anpassning - Södra Victoria och vägen mot godkännande

Foto: Theodor Vasile / Unsplash

Om Södra Viktoria får alla nödvändiga tillstånd kan det bli ett av de första storskaliga projekten i Östersjön. Projektets årliga produktion skulle täcka 4-5 procent av Sveriges nuvarande elbehov. En brist på el i södra Sverige är akut, och elområde 4 (SE4) har det sämsta effektläget i Europa. Tusentals jobb har gått förlorade till följd av effektbristen, och fler är i farozonen, enligt Anton Andersson.

I oktober 2023 avslog Länsstyrelsen i Kalmar län RWE:s ansökan om Natura 2000-tillstånd för den havsbaserade vindkraftsparken Södra Victoria. RWE överklagade beslutet, och nu behandlar Mark- och miljödomstolen ärendet. INyligen lämnade RWE in ett skriftligt svar på de framförda invändningarna mot projektet, som är ett av de mest grundligt utredda i Sverige.

RWE hävdar att vindkraftparken kan samexistera med Natura 2000-områdets arter och naturtyper genom hela sin livscykel, med starkt vetenskapligt stöd för miljöbedömningens slutsatser. De har gjort betydande anpassningar för att uppfylla alla miljökrav och betonar att projektets påverkan på marint liv är minimal jämfört med fisket och sjöfarten i området.

RWE:s långvariga studier visar sällsynt förekomst av tumlare i området, och de har vidtagit åtgärder för att minimera eventuell störning av dessa känsliga djur, inklusive att undvika högljudda aktiviteter under tumlarnas mest känsliga perioder.

Efter avslaget på Natura 2000-ansökan har RWE genomfört ytterligare djupgående studier och justeringar av projektet för att möta naturskyddskraven. Exempelvis har de ändrat vindkraftsparkens design till gravitationsfundament för att minska ljudnivån och gynna musselreven.