Miljöprövningens framtid - Svensk vindenergis syn på regeringens proposition

Foto: Gonz DLL / Unsplash

Svensk Vindenergi välkomnar flera av regeringens förslag i propositionen "Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning", då dessa åtgärder konkret förbättrar tillståndsprövningen. Samtidigt poängterar vi att regeringen måste fortsätta arbetet med att effektivisera tillståndsprocessen och att det är av yttersta vikt att de berörda myndigheterna tilldelas tillräckliga resurser för att uppnå detta.

I början av maj lade regeringen fram en lagrådsremiss för att genomföra delar av Miljöprövningsutredningens förslag. Lagrådet godkände förslaget utan anmärkning, förutom i fråga om förlängning av tillstånd för Natura 2000-områden och verksamheter som påverkar vattenkvaliteten. Den 23 maj antog regeringen propositionen "Steg på vägen mot en mer effektiv miljöprövning".

Regeringens förslag inkluderar möjligheten till ändringstillstånd i större utsträckning än tidigare, men detta undersöks vidare av Miljötillståndsutredningen, som ska lämna sina förslag till regeringen i december i år. Förslaget om att förlänga tillstånd med tre år ska justeras med hänsyn till lagrådets synpunkter. Propositionen innehåller även flera förslag för att effektivisera prövningsmyndigheternas hantering av tillståndsansökningar, såsom att upprätta tidsplaner, driva processen framåt och öka digitaliseringen.

Svensk Vindenergi ser positivt på att regeringen integrerar viktiga delar av Miljöprövningsutredningens förslag i propositionen och att regeländringar nu genomförs för att effektivisera tillståndsprövningen. Vissa frågor som behandlas i propositionen har även kopplingar till Miljötillståndsutredningens uppdrag, vilket innebär att resultatet av miljöprövningens effektivisering också beror på den utredningens förslag. Det är avgörande att de berörda myndigheterna tilldelas tillräckliga resurser för att flera av förslagen ska kunna få full verkan.