Pieksämäki planerar för största vindkraftsparken i Östra Finland

Vindkraft i nordisk miljö. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Franz26

Vid staden Pieksämäki tar planerna för en vindkraftspark med 32 turbiner, ett steg framåt. Om projektet blir verklighet, skulle det bli den största vindkraftsparken i Östra Finland. Tekniska nämnden i Pieksämäki godkände nyligen områdets detaljplan, vilket möjliggör direkt användning för att bevilja bygglov för vindkraftverken.

Det planerade området, beläget mellan byarna Lahnanen och Paltanen, cirka 10 kilometer nordväst om Pieksämäkis centrum, täcker cirka 2 850 hektar av främst skogsmark och dränerade myrar, majoriteten ägd av privata markägare.

Detta vindkraftsprojekt, som planeras att överträffa Niinimäens tuulivoimapuisto – för närvarande det största i regionen med 22 turbiner som ska stå klara vid årets slut – i storlek, har potential att kraftigt bidra till regionens förnybara energiproduktion.

Offentligt granskningsförfarande

Förutom det offentliga granskningsförfarandet som pågår till den 26 april, där invånarna och intressenterna kan ta del av miljökonsekvensbedömningens sammanfattning, hålls även ett informationsmöte i Pieksämäki. Mötet, som ska äga rum den 11 april i Virastotalo Kanttila, ger allmänheten en chans att få mer information och ställa frågor om projektet.

Bland de instanser som ombetts att avge yttranden om projektet finns bland andra regionala miljömyndigheten (ely-keskus), Väylävirasto (Transportverket), Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri (Naturskyddsföreningen i Södra Savolax), och flera lokala organisationer.

Mest hållbara och samhällsnyttiga lösningen diskuteras

Projektet undersöker två huvudalternativ för vindkraftsparkens omfattning: det ena med 32 turbiner och det andra med 25. Dessutom utvärderas ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att projektet inte genomförs alls. Genom att väga dessa alternativ mot varandra hoppas man hitta den mest hållbara och samhällsnyttiga lösningen för Pieksämäkis framtida energiproduktion.

Källa: Maaseudun Tulevaisuus