Skogsindustrierna vill se mer landbaserad vindkraft

Foto: Gonz ddl / Unsplash

Branschorganisationen Skogsindustrierna välkomnar regeringens översyn av energieffektiviseringsmålet. Det finns dock fortsatta behov av konkreta åtgärder för att snabba på utbyggnaden av elproduktion, särskilt för landbaserad vindkraft, skriver branschorganisationen.

– Som en av landet mest energiintensiva näringar har skogsindustrin ett stort behov av planerbar och stabil elförsörjning. I Skogsindustrins Framtidsagenda har vår bransch satt upp ambitiösa löften om att öka klimatnyttan, och det kräver en god tillgång på fossilfri el. I hela landet kommer behoven av el att öka kraftigt de kommande åren. En effektiv plan- och tillståndsprocess och tidig hantering av målkonflikter inom energipolitiken är nödvändiga förutsättningar för att kunna klara det, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår vidare att ett energieffektiviseringsmål ses över för att anpassas till den gröna omställningen. Det ser Skogsindustrierna som angeläget. Ett nationellt tak för energianvändning riskerar att slå direkt mot både klimat och tillväxt, menar de.  Ofta görs större investeringar i energieffektivisering stegvis medan skogsindsutrins bolag ständigt jobbar med att förbättra och minska utsläppen från sina processer. Det påverkar behoven av el. 

– Med den gröna omställningen följer en ökad användning av elenergi. Det gör att energieffektiviseringsmål måste utformas så att de inte hämmar industrins elektrifiering eller hindrar nya etableringar, säger Viveka Beckeman. 

– Förslaget som regeringen nu presenterat stakar ut en väg för energipolitiken. Det behövs även tas tydliga steg framåt, om vi ska lyckas elektrifieringen av industrin och i övriga samhället. Ett sådant är att få på plats finansiella incitament för kommuner att etablera vindkraft, så att utbyggnaden inte avstannar, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.