EU:s nya plan för elnätet ger hopp för förnybara energikällor, men brådskande åtgärder krävs

Anläggning för högspänning i elnät i Europa. Foto: Pixabay, Creative Commons Lic. kredit: Hpgruesen

EU-kommissionen har lanserat en ambitiös 14-punktsplan för att modernisera Europas elnät och förbereda för en elektrifiering av energisystemet baserat på förnybara energikällor.

Planen, som syftar till att uppgradera Europas elnät, framhäver behovet av nya investeringar på 584 miljarder euro fram till 2030. Dessa investeringar är akut nödvändiga eftersom det nuvarande nätet inte rymmer den ökande mängden förnybar energi som vill anslutas, samtidigt som elbehovet beräknas öka med 60 procent till slutet av årtiondet.

Branschorganisationen WindEuropes vd Giles Dickson kommenterade:

- Det här är en bra plan som förstår att det inte finns någon energiomställning utan massiva investeringar i kraftnät. Men det krävs brådskande åtgärder för att ta itu med de enorma köerna av vind och sol som har ansökt om en nätanslutning – filtrera bort de spekulativa projekten och prioritera de bra.

Långa köer

En av de största hindren för utbyggnaden av vindkraft, som EU eftersträvar, är enligt Giles Dickson de fördröjda anslutningarna till elnätet. Den nya handlingsplanen kommer att åtgärda många strukturella problem, men det krävs brådskande åtgärder för att hantera de långa köerna för anslutning till nätet. Planen saknar också detaljer om hur medlemsstaterna ska reservera nätets kapacitet för strategiska teknologier som är avgörande för nettonollutsläpp.

Planen innefattar positiva punkter såsom förstärkning av långsiktig nätplanering och mandat till ENTSO-E för att identifiera behov för både land- och havsbaserade elnät, inklusive lagring och vätgasinfrastruktur. Ett bra samordnat toppstyrt planeringsarbete är avgörande, liksom bättre samordning mellan intressenter och politiska beslutsfattare på EU- och nationell nivå.

Starta i god tid

Fokus på förutseende investeringar är även det positivt. Principerna för dessa investeringar – och för kostnadsdelning över gränserna för havsbaserade projekt – kommer att underlätta för systemoperatörerna att påbörja investeringar i god tid, vilket är viktigt med tanke på projektens långa ledtider.

EU:s investeringsbank (EIB) kommer att identifiera finansiella verktyg för att stödja investeringar i elnätet. En aspekt som behöver snabb åtgärd är motgarantier för stora infrastrukturprojekt. Med ökande volymer når privata banker gränsen för hur mycket de kan exponera sig mot enskilda tillverkare. En offentlig bank som EIB behöver erbjuda motgarantier.

Kommissionen fokuserar även på standardisering av leverantörskedjan för elnät. En utvidgning av leverantörskedjan för elnätsutrustning är nödvändig, och planen för att harmonisera produktspecifikationer till slutet av 2024 måste göras i nära samarbete med tillverkare och relevanta intressenter. Systemoperatörerna bör också ges tydliga incitament att köpa standardiserad utrustning.

Mer kapacitet

Planen erkänner även behovet av att förbättra synligheten för tillgänglig nätets kapacitet för dem som bygger förnybara energikällor. De behöver mer kapacitet snabbare. ENTSO-E och EU DSO Entity ska fastställa harmoniserade definitioner för tillgänglig nätets kapacitet.

Dock krävs akuta åtgärder för att hantera de växande köerna av förnybara energiprojekt som väntar på nätanslutning. Europeiska systemoperatörer behöver hjälp här. Vissa har köer på hundratals gigawatt av vind- och solprojekt.

Det huvudsakliga problemet är att det finns mycket lite filtrering av nätansökningsförfrågningar. Systemoperatörer bör prioritera de projekt som är mest mogna, strategiska och troliga att byggas.

Källa: WindEurope