Elektrifiering och klimatmål - Svensk Vindenergis synpunkter

Foto: Pixabay

Regeringskansliet har inbjudit Svensk Vindenergi att bidra med synpunkter inför regeringens kommande energiforskningsproposition, som är central för att möjliggöra den nödvändiga elektrifieringen i Sverige.

Elektrifieringen av industrin är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och för att uppfylla klimatmålen fram till 2045. Redan till 2030 förväntas industrins elbehov öka med 70 terawattimmar (TWh). Svensk Vindenergis medlemsföretag förväntas stå för en betydande del av den ökade elproduktionen från vindkraft, som förväntas öka från dagens 33 TWh till ca 52 TWh år 2025.

För att möta dessa utmaningar och främja hållbar energiomställning, betonar Svensk Vindenergi vikten av forskning. De poängterar att forskning spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen och kan bidra till att hitta svar på nya frågor samt sprida befintlig kunskap.

Svensk Vindenergi lyfter även fram behovet av att undersöka samexistensen mellan vindkraft och försvar, särskilt hur de kan stärka varandra. De uppmanar till fortsatt eller ökad forskning om lokal social acceptans för vindkraft, samarbete med rennäringen och havsbaserad vindkrafts samexistens med andra sociala intressen.

Ytterligare fokus bör läggas på lösningar för lagring och flexibilitet inom energisystemet, och Svensk Vindenergi framhåller Sveriges potential att utveckla världsledande forskningsmiljöer inom detta område.

Norden gynnas av kunskap om vindkraft i kallt klimat, och Svensk Vindenergi betonar vikten av att fortsätta forskning kring förutsättningarna för vindkraft i låga temperaturer. De pekar även på möjligheten att sammanställa och analysera miljödata från vindkraftsprojektering för att minska miljöpåverkan.

Svensk Vindenergi avslutar med att betona vikten av att bättre utnyttja befintlig forskningskunskap och kommunicera den för att motverka överdrivna eller felaktiga påståenden om vindkraft. De påpekar att syntesrapporter, likt de från forskningsprogrammet Vindval, är avgörande för informerat beslutsfattande och konstruktiva samtal.