OX2 fullbordar överlämning av Karskruvs vindpark

Vindparken Karskruv i Uppvidinge kommun. Foto: OX2

OX2 har framgångsrikt driftsatt och överlämnat vindparken Karskruv i Uppvidinge kommun, Sverige, till Orrön Energy. Vindparken består av totalt 20 Vestas-turbiner med en installerad effekt på 86 MW. Genom ett avtal ingånget i april 2021 har OX2 och Orrön Energy samarbetat för att bygga Karskruvs vindpark, förväntas generera 290 GWh årligen och täcka cirka 15 procent av elbehovet i Kronobergs län.

Projektet har inte bara fokuserat på att generera förnybar energi utan har också implementerat åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och främja sociala värden. Ett av dessa initiativ är återskapande av återväxt betesmark, gynnar och mer varierande vilket miljö och stöder övergripande biologisk mångfald. Betesprojektet har genomförts i samarbete med markägaren Sveaskog, vindparkens ägare Orrön Energy, en lokal lantbrukare och OX2.

OX2 har även framåtblickande åtagit sig att ansvara för den tekniska och kommersiella driften av vindparken. Vid utgången av det tredje kvartalet hade OX2 totalt 1 335 MW under byggnation på fyra olika marknader, och flera projekt planeras att överlämnas före årsskiftet.