Svensk Vindenergi positiva till kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Bild: Svensk vindenergi.

Nu har Svensk Vindenergi svarat på remissen om Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport ”Kortare ledtider för elnätsutbyggnad”. Svensk vindenergi understryker vikten av en snabb och stor utbyggnad av elnätet för att möjliggöra elektrifieringen, att Ei:s rapport tar steg i rätt riktning samt stödjer att myndigheterna får den styrning och de verktyg de behöver för att kunna utföra sina uppdrag. Det skriver Svensk vindenergi i ett pressmeddelande. 

"Ska vi möta industrins och samhällets behov av ny elproduktion de kommande åren så kommer det krävas en kraftig utbyggnad av både ny elproduktion och elnät. Både EU-kommissionen och IEA har poängterat vikten av elnät samt att tillståndsprocessen måste gå mycket snabbare om vi ska möta klimatutmaningen. Enligt Ellevio kommer det krävas enorma investeringar i Sveriges elnät, både ny- och reinvesteringar fram till år 2045, varav merparten inom 10-12 år". Det skriver Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Utbyggnad av elnät är en förutsättning för elektrifieringen och därmed klimatomställningen. Idag går det dock allt för långsamt och Svensk Vindenergis utgångspunkt är därför att processen för utbyggnaden av elnäten måste snabbas upp, står det i pressmeddelandet.

Energimarknadsinspektionens rapport innehåller flera bra förslag för en snabbare prövningsprocess. Det är t.ex. positivt att Ei tydliggör vad olika myndigheter och nätföretag kan göra för att bidra till en snabbare utbyggnad, samt att vissa åtgärder hos myndigheterna kan tillämpas direkt, skriver Svensk vindenergi. Det är också bra att Ei förtydligar hur vissa bestämmelser tolkas och kommer att tillämpas.

Svensk Vindenergi anser dock att konsekvensutredningen för Ei:s förslag inte är särskilt uttömmande. Det gör det svårt att bedöma hur stora resultat förslagen faktiskt kommer att ge. Svensk Vindenergi ser också att Ei:s förslag riskerar öka myndigheternas administrativa börda och stödjer därför förslaget om att regeringen prioriterar ökade anslag till och styrning av myndigheterna.