Debatt - industrins omställning hotas av kommunernas vindkraftveto

Foto: Pxhere

Sju av tio vindkraftverk stoppas på grund av det kommunala vetot. Det är ett hot mot svensk elproduktion och den gröna omställningen, menar Johan Bruce, SKGS, och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi på Altinget Debatt den 19 september 2023.

Efter en tio-årig prövning avslogs vindkraftsprojektet Tribbhult i högsta instans sedan kommunen återkallat sin dubbla tillstyrkan. Domstolen slår fast att en kommun kan ändra sig när som helst under tillståndsprocessen. Tribbhult-domen visar på ett systemfel. Nu måste regeringen snabbt ändra det kommunala vindkraftsvetot så att prövningen av vindkraft blir förutsägbar och rättssäker.

Bygg ut elproduktionen

Om vi ska nå klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045 måste utsläppen minska snabbt. VI kan åstadkomma den utsläppsminskningen genom att bygga ut mer elproduktion, elektrifiera industrin och transporterna, energieffektivisera samt satsa på batterier och vätgas.

En myndighetsgemensam rapport visar att Sverige kommer att möta en fördubblad elanvändning till 2035. Industrins omställning går snabbt. SKGS, basindustrins energisamarbete, rapporterar att industrins elbehov ökar med 70 terawattimmar (TWh) till 2030. Det motsvarar drygt hälften av Sveriges elanvändning. Den tillkommande elproduktionen måste ha en produktionskostnad som är konkurrenskraftig för att möjliggöra investeringar i såväl befintlig som nyetablerad industri.

Elektrifieringen drivs av el med låg produktionskostnad. Sveriges låga elpriser har lockat enorma industriinvesteringar som ger många välbetalda industrijobb för tillverkning av battericeller, fossilfritt stål och elektrobränslen. Vindkraften har klart lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt och i stor skala. Det är det enda kraftslag som kan byggas ut i sådan omfattning som behövs för att möta elbehovet till år 2030. Men sju av tio vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot innan miljöprövningen fullföljs. Det är mycket problematiskt.

Använd de färdiga förslagen

Det kommunala vindkraftsvetots brister har varit kända länge. Regeln tillåter godtyckliga beslut som inte behöver motiveras, innebär obefintlig förutsägbarhet och ger utslag som inte kan överklagas. Det är oförenligt med principerna om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning. Tribbhult-domen visar att prövningen inte fungerar. Reaktionerna lät inte vänta på sig: 13 ledande advokatfirmor krävde att kommunala vetot ändras. Vi håller med. Om inget görs riskerar de investeringar i snabb och effektiv utbyggnad av elproduktionen att utebli.

Lagen måste ändras. Kommunens beslut måste komma tidigt och det ska vara bindande genom processen. Kommunen kommer fortsatt att ha en tung roll när ny vindkraft byggs. En sådan lagändring kan genomföras snabbt – och det finns färdiga förslag.

Ändra lagen

Vi uppmanar regeringen att skyndsamt ändra det kommunala vetot genom att gå vidare med förslagen från utredningen En rättssäker vindkraftsprövning i propositionen Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft. Enligt förslaget bevaras kommunens planmonopol men kommunens besked lämnas tidigt och blir bindande genom tillståndprövningsprocessen. SKR:s remissyttrande var positivt till utredningens förslag.

Förslagen om tidigt kommunalt ställningstagande skulle kunna tas av riksdagen i början av 2024, samtidigt som förslagen från Incitamentsutredningen. Det finns goda utsikter att den riksdagsmajoritet som står bakom det klimatpolitiska ramverket och Sveriges klimatmål även ställer sig bakom dessa förslag. Till exempel var både Kristdemokraterna och Centerpartiet positiva till förslagen om tidigt kommunalt ställningstagande men ansåg att justeringen av det kommunala vindkraftvetot borde kombineras med någon form av incitament.

Det kommunala vindkraftsvetot måste ändras så att prövningen av vindkraft blir förutsägbar och följer gängse rättssäkerhetsprinciper. Om ingenting görs hotas industrins omställning.

Johan Bruce, ansvarig El och Energi på Skogsindustrierna och verksamhetsansvarig på SKGS

Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi