Långt gångna planer på vindkraft stoppas av kommunen

Foto: Pixabay

Den 11 augusti 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 5427–22. Av domen framgår att en kommun kan ändra sig när som helst under processen och dra tillbaka sin tillstyrkan för vindkraft. Advokat/partner Pia Pehrson och paralegal Gulay Lauritzen på Foyen Advokatfirma kommenterar här domen.

Bakgrund

Ett bolag hade ansökt om att uppföra en vindkraftpark om 26 vindkraftverk på en fastighet i Tribbhult i Västerviks kommun. I samband med prövningen hos länsstyrelsen lämnades en kommunal tillstyrkan vilket är en förutsättning för ett beviljat tillstånd. Den 17 november 2020 gav miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar tillstånd till maximalt 16 vindkraftverk. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen av bolaget och flera privatpersoner.

Under målets handläggning i Mark- och miljödomstolen beslutade sig kommunen i Västervik för att återta sitt tidigare beslut om tillstyrkande av vindkraftsetableringen. Därmed fanns inte längre någon kommunal tillstyrkan i enlighet med 16 kap. 4 § miljöbalken. Enligt nämnda lagrum får tillstånd till en vindkraftsanläggning endast ges om den kommun där anläggningen ska ligga har lämnat beslut om tillstyrkan. Regeln har sin bakgrund i att kommuner ska ha långtgående inflytande över användningen av mark och vatten. I förarbetena till bestämmelsen finns inget angivet om tidsangivelse för när kommunen ska lämna besked. Det anges dock att en kommun ska ange sitt ställningstagande tidigt i processen för att förhindra omfattande omkostnader för verksamhetsutövaren.

Den 20 april 2022 gav Mark- och miljödomstolen i sin dom tillstånd till ytterligare sex vindkraftverk. Västerviks kommun samt flera privatpersoner överklagade domen.

Bedömningen i MÖD

Vid prövningen i MÖD hänvisade kommunen till praxis och angav att en kommuns återtagande av sitt beslut om tillstyrkande under processens gång är tillåtet utan att skäl behöver anges.

MÖD konstaterar i sin dom att varken förarbeten eller praxis ger stöd för att kommunen skulle vara bunden av ett tillstyrkande under processen. Vidare har inte heller angivits någon tid för när kommunen ska lämna besked. Sammanfattningsvis så bedömer MÖD att med anledning av kommunens beslut att upphäva tillstyrkandet så saknas det förutsättning att bevilja det sökta tillståndet för vindkraftsparken. Ansökan avslås och domen kan inte överklagas.

Avgörandet i MÖD innebär att kommunen har rätt att när som helst under en pågående tillståndsprocess utöva sitt veto och stoppa ett vindkraftsprojekt. Ett sådant beslut blir lätt mycket kostsamt för verksamhetsutövaren, i synnerhet om beslutet kommer sent i processen.

Kort kommentar

Att en kommun kan återta tillstyrkan när som helst under en process innebär en ytterst rättsosäker position för verksamhetsutövaren och bidrar definitivt inte till investeringsviljan i förnybar energi i form av vindkraft i Sverige. Det är motsägelsefullt med lagstiftningen å ena sidan och den politiska viljan å andra sidan. Som exempel kan vi nämna den EU-förordning som fastställts om att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, vilken trädde i kraft den 30 december 2022 och är giltig fram till den 30 juni 2024. (Rådets förordning 2022/2577 av den 22 december 2022)

Förordningen innehåller en rad tillfälliga åtgärder som syftar till att påskynda utbyggnaden av förnybar energi inom EU för att begränsa den rådande energikrisens effekter. Att göra tillståndsprocessen rättsosäker och oförutsägbar för verksamhetsutövare kan med andra ord inte ses som förenligt med den politiska viljan i EU och Sverige.

Det har lagts fram en rad förslag om ändring av det kommunala vetot, men de har tyvärr inte lett till någon lagstiftning. I en färsk debattartikel, undertecknad av bl.a. advokat/partner Pia Pehrson på Foyen, framgår det akuta behovet att ändra i regelverket – 13 advokater: Ändra vindkraftsvetot nu, regeringen! – Aktuell Hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)