Länsstyrelsen Värmland - Mer vindkraft behövs

Vindkraftverk Länsmansberget. Foto: Länsstyrelsen Värmland

Värmland har god tillgång till förnybar energi, men är inte självförsörjande. Betydligt mer förnybar elproduktion behöver byggas ut fram till år 2040 för att länet ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem. Det framgår av en nulägesanalys av vindkraft som tagits fram av Länsstyrelsen Värmland.

Elektrifieringen kommer att leda till ökad elförbrukning samtidigt som vi i Värmland redan idag använder betydligt mer el än vad som produceras i länet. Den värmländska elproduktionen motsvarar omkring 63 procent av den mängd el som tillförs elnätet i länet. Samtidigt finns goda möjligheter att i framtiden öka elproduktionen. Störst potential ligger i vindkraftsutbyggnad då det råder goda vindförhållanden och bra förutsättningar i Värmland.

– Omställningen till ett fossilfritt Sverige med omfattande elektrifiering i hela samhället medför ett ökat elbehov. Samtidigt bidrar utvecklingen till nya möjligheter för näringslivsutveckling och ökad konkurrenskraft, säger Maria Jepson, projektledare inom Klimat och energi, Länsstyrelsen Värmland.

Ökat behov fram till 2040
Sveriges strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad utgår från ett antagande om ett visst nationellt utbyggnadsbehov för att möta det ökade elbehovet som följer av samhällets energiomställning och elektrifiering. I den nationella strategin har utbyggnadsbehovet fördelats över landet och presenterats per län där utbyggnaden för Värmland till år 2040 föreslås vara minst 5 TWh. Detta kan jämföras med att elproduktionen från vindkraft i länet var omkring 1 TWh år 2021. Dock visar flera scenarier, som tagits fram efter att den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad presenterades, att elbehovet i framtiden bedöms vara betydligt större än vad som angavs i de scenarier som ligger till grund för strategin.

Faktorer som påverkar utbyggnaden
För att kunna nå en hållbar utbyggnad av vindkraft krävs kraftsamling på såväl nationell som regional och lokal nivå. I Värmland begränsas bland annat möjligheterna för anslutning av ny elproduktion genom att överföringskapaciteten till stamnätet är begränsad. För närvarande finns ett tak som begränsar anslutningen av ny produktionseffekt till nätet. Det finns behov av att aktualisera kommunernas översiktsplanering och i delar av länet kan utbyggnaden komma att påverkas av Försvarsmaktens intressen. Dessutom finns en utmaning i att få till stånd en större acceptans för vindkraftsverk då utbyggnaden av vindkraft är en fråga som berör många människor.

Fakta om vindkraftutbyggnaden i länet:

  • Vindkraftsutbyggnaden är hittills huvudsakligen koncentrerad till de södra delarna av länet.
  • Det finns idag 13 tillståndspliktiga vindparker i drift i Värmland.
  • Den sammanlagda installerade effekten vid de tillståndspliktiga verken är ca 460 MW med en sammanlagd årliga maximal elproduktion på drygt 1,4 TWh.
  • Vindkraften i Värmland tar idag en yta i anspråk motsvarande omkring 100 km2.