SeaTwirl tar in ca 65 Mkr för fortsatt utveckling flytande vindkraftverk

Foto: GU Ventures

Styrelsen i SeaTwirl AB, som utvecklar unika flytande vindkraftverk, offentliggjorde i måndags utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, vilken tecknades till ca 109%. SeaTwirl har därmed attraherat ca 65 Mkr för fortsatt utveckling och etablering av nästa vindkraftsenhet om 1 MW installerad turbineffekt och på större enheter avsedda för kommersiella vindkraftsparker.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 109,3 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 348 859 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 83,6 procent av Företrädesemissionen, och 414 352 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt tas i anspråk. Bolaget tillförs därmed cirka 64,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Den 24 november 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 maj 2022, om Företrädesemissionen, vilken omfattade 1 613 429 aktier och 1 613 429 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen uppgick till 40 kronor per unit, motsvarande 40 kronor per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 19 januari 2023.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen blev tecknad till cirka 109,3 procent med och utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 1 348 859 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 83,6 procent av Företrädesemissionen, och 414 352 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25,7 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt tas i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 64,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet som offentliggjordes den 3 januari 2023. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter skickas till de som tilldelats units i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 613 429 SEK till sammanlagt 5 243 645 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 613 429 till sammanlagt 5 243 645.

För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO3 fullt utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 806 714 SEK till sammanlagt 6 050 359 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med ytterligare 806 714 till sammanlagt 6 050 359.

Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market kommer pågå fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTU omvandlats till aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilket beräknas ske omkring vecka 6 2023.

Handel med nya aktier och teckningsoptioner
De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 äger rum, vilket beräknas ske omkring vecka 6 2023.

Teckningsoptionerna av serie TO3 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 genomförs.

Rådgivare
Vator Securities AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.