OX2 genomför projekt i Ånge för att öka den biologiska mångfalden

Foto: Niklas Jonasson/Unsplash

X2 har tillsammans med Ånge kommun, Sportfiskarna och SCA möjliggjort genomför ett initiativ för att öka den biologiska mångfalden vid pågående byggnation av en vindpark vid Klevberget i Ånge kommun.

Projektet befrämjar biologisk mångfald vid Alderängesåns avrinningsområde. Åtgärderna som planeras är att restaurera våtmark inom Alderängesåns källflöden, biotopvård och återställande av bäckfåra. Cirka en mil diken på SCA:s mark läggs igen eller pluggas. Den naturliga bäckfåran återställs genom återläggande av tidigare flottrensade stenar för att sakta ned vattenflödena. Åtgärderna ger sammantaget både habitat- och våtmarksrestaurering som gör att flodpärlmusslan kan återetablera och öka i bestånd. Åtgärderna befrämjar även övriga vattenlevande organismer i ån såsom rödlistade skapanior.
 
- Det är roligt att vi nu har ett naturvårdsprojekt av denna dignitet i Ånge kommun och att vi kan göra det tillsammans med näringslivet och ideella föreningar offentliga, privata och föreningar, säger Erik Lövgren kommunalråd, Ånge Kommun
 
– Tillsammans med SCA, Sportfiskarna, Ånge kommun genomför vi nu ett projekt inom biologisk mångfald som väsentligt tillför naturnytta. Projektet kommer pågå under flera år i ett antal steg, vi börjar med att restaurera våtmark och habitat, nästa steg är att återetablera flodpärlmusslan, säger Märit Izzo, projektledare, OX2.
 
Projektet planeras inledas under våren 2023 och har tilldelats medel från LONA, Lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket. SCA är medfinansiär i projektet och upplåter cirka 120 hektar mark för satsningen.
 
Det är värdefullt och positivt att flera parter gemensamt enas om verkningsfulla åtgärder som kan göra konkret nytta. I det här projektet har vi goda förhoppningar om att kunna uppnå flera positiva effekter, dels för klimatet och dels genom aktiva åtgärder riktat mot ett antal viktiga arter, inom ramen för ett projekt som handlar om att skapa fossilfri energi, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef, SCA.
 
Flodpärlmusslan förekommer i Europa, västra delen av Ryssland och i Nordamerika, uteslutande i rinnande vatten. Det äldsta exemplaret av flodpärlmussla är 256 år.
 
– Alderängesåns bestånd av flodpärlmussla är decimerat till en handfull individer, så det känns extra viktigt för Sportfiskarna att kunna hjälpa till just här. Det som gör projektet speciellt är också att vi försöker att jobba med stora delar av avrinningsområdet och inte bara själva huvudfåran, säger Andreas Karlberg, Sportfiskarna.