Projekt Smart Förnybart - Kunskapsbank ska minska kunskapsgap mellan nyckelaktörer

Foto: Sustainable Innovation

Sällan har energifrågan varit så aktuell som den är nu med ökande elpriser och en stor oro hos allmänheten. Samtidigt som den akuta situationen behöver lösas är den pågående elektrifieringen nödvändig för att klara industriernas och transporternas klimatomställning. Idag vet vi mycket om möjligheterna med förnybar elproduktion, men fortfarande finns stora kunskapsgap mellan nyckelaktörer. Det hoppas projektet Smart Förnybart kunna överbrygga med hjälp av en webbaserad kunskapsbank.

En av projektets slutsatser är att ökad kunskapsspridning behövs om hur energisystemet förändras. Därför har en webbaserad kunskapsbank tagits fram. Genom den hoppas projektets deltagare kunna bidra med inspirerande fakta och information om energisystemets olika delar. Kunskapsbanken förklarar hur ökad samverkan och dialog kan leda till en bättre lokal integration av förnybar elproduktion och nya tekniker. Materialet finns i lättillgängliga format såsom en kortfattad rapport, en pdf-serie i fem delar, videoinspelningar av seminarier och en powerpoint.

"Det finns just nu en stor efterfrågan på tydlig och saklig information kring energisystemets utveckling, samt ett stort behov av att sprida goda exempel på hur förnybar produktion och nya konsumenter kan integreras i de lokala energisystemen på ett snabbt och resurseffektivt sätt", säger Anna Wolf, tillförordnad vd för Power Circle och delprojektledare för Smart Förnybart. "Genom att allt material på kunskapsplattformen är gratis och i ett lättläst format hoppas vi kunna bidra till att överbrygga kunskapsgapet i energifrågan".

En annan av rapportens slutsatser är att det behövs en bättre dialog tidigare mellan lokala aktörer. Det skulle skapa en bättre integration av nya tekniker och snabbare processer för tillstånd och elnätsanslutning. "En stor bredd av aktörer behöver samverka för att framtidssäkra de lokala och regionala energisystemen så att inte klimatomställningen hindras", säger Sandra Johanne Selander, Länsstyrelsen Skåne och projektledare för Smart Förnybart. "De regionala dialogerna som genomförts har varit mycket uppskattade och kan fortsätta även efter projektets avslut".

Projektets 9 slutsatser
Projektets mål har varit att nyckelpersoner inom länsstyrelser, regioner, kommuner och energiföretag når en större samsyn kring utvecklingen av lokal och regional energiförsörjning. Sammanfattningsvis har projektdeltagarna landat i nio slutsatser:

  • Det behövs bättre dialog tidigare mellan aktörer som vill etablera nya projekt och elnätsbolagen.
  • Någon typ av planerings- eller kartverktyg för att hantera kapacitetsbristen efterfrågas av många aktörer.
  • Olika aktörers lagstadgade skyldigheter att planera ur ett energiperspektiv, till exempel kommunal energiplanering och översiktsplanering samt i regionplanerna, räcker inte alltid för att lösa de energisystemutmaningar vi står inför.
  • En lösning skulle kunna vara att Stadsbyggnadskontor har en energiexpert som medverkar i detaljplaner och fördjupade översiktsplaner.
  • Det har inte kommit några tydliga direktiv kring hur arbetet med nätutvecklingsplaner ska hanteras. Här skulle forum för diskussion och erfarenhetsutbyte mellan olika regioner och företag behövas för att se till att planerna gör största möjliga nytta.
  • Det finns många goda exempel på hur företag, kommuner och regioner arbetar på innovativa sätt med att lösa de lokala elnätsutmaningarna och integrera förnybar produktion, men kunskapen behöver spridas bredare.
  • Kommuner och andra lokala och regionala aktörer behöver förutsättningar och incitament för att kunna bidra konstruktivt till nätutvecklingsplaner.
  • Det omvända gäller också: elnäts- och elproduktionsbolag kan bidra med energisystemperspektiv i den fysiska planeringen så arbetet med exempelvis översiktsplaner underlättas och framtidssäkras.
  • Kommunal energiplanering behöver utvecklas och kopplas till översiktsplaneringen för optimala lokaliseringar av större anläggningar för förnybar elproduktion som vindkrafts- och solcellsparker.

Om projektet
Projektägare till "Smart förnybart" eller ”Regionala dialoger om den förnybara elproduktionens potential att avlasta elnätet” som är projektets officiella namn är Länsstyrelsen Skåne. Deltagande projektpartners är Länsstyrelserna i Västra Götaland och Uppsala, Power Circle (via föreningen Elkraftringen) samt Sustainable Innovation. Projektledare är Sandra Johanne Selander från Länsstyrelsen Skåne och biträdande projektledare är Anna Wolf från Power Circle samt Anna Karlsson från Länsstyrelsen Uppsala.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och har pågått i två år mellan oktober 2020 och september 2022. Inom projektet har fyra regionala dialoger genomförts, en slutrapport, fem kunskapsunderlag och fyra inspelade seminarier har producerats. Ett presentationsmaterial för vidare spridning har också tagits fram. Allt material finns samlat på den webbaserade kunskapsplattformen.