Utredning om anpassningar av kraftnätet för havsbaserad vindkraft

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft är en viktig del i den pågående elektrifieringen av samhället och energiomställningen mot förnybar produktion. Längs med östkusten finns storskaliga planer på att etablera havsbaserad vindkraft och Svenska kraftnät utreder nu hur den nya produktionen ska anslutas till transmissionsnätet i sydöstra Sverige.

Som ett led i regeringens klimatmål att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser pågår en elektrifiering av samhället. I Svenska kraftnäts kort- och långsiktiga prognoser ökar därför elförbrukningen mycket kraftigt. För att möta samhällets ökade behov av el behövs nya stora investeringar i grön elproduktion. Som ett led i detta har regeringen gett Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda utbyggnad av transmissionsnätet för att kunna ansluta havsbaserad vindkraft.

Utanför Sveriges östkust finns storskaliga planer på etableringar av havsbaserad vindkraft. Svenska kraftnät har anslutningsplikt för ny produktion och behandlar kontinuerligt inkomna anslutningsärenden. Vindkraftsplanerna utanför östkusten ligger i olika faser men flera projekt är högst konkreta och Svenska kraftnät utreder i nuläget etableringar av sex vindkraftsparker till havs.

Svenska kraftnät har också fått ett regeringsuppdrag att utreda hur elförsörjningen på Gotland ska säkerställas över tid. Omställningen till en koldioxidneutral industri på Gotland innebär en kraftigt ökad efterfrågan på el på ön. Det tillsammans med en utökad vindkraftsproduktion är viktiga drivkrafter bakom en ny förbindelse till fastlandet. Även Totalförsvaret har klargjort att Gotland behöver en robust elförsörjning ur försvarssynpunkt.

Med etableringen av havsbaserad vindkraftsproduktion och nätförstärkningen till Gotland kommer elflödena att öka i sydöstra Sverige. Svenska kraftnät genomför därför en samlad utredning för vilka stationsanslutningar som behöver etableras och hur transmissionsnätet behöver utformas på östkusten.  

Utredningen omfattar systemtekniskt lämpliga anslutningspunkter av såväl HVDC-stationer som AC-stationer samt eventuellt behov av tvärförbindelser i regionen. Den systemtekniska utredningen för åtgärder längs östkusten beräknas vara klar i december 2022.

En förutsättning för att möjliggöra de havsbaserade vindkraftsetableringarna och Gotlandsförstärkningen är att de nya planerade 400 kV-ledningarna Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö är drifttagna. En annan åtgärd som Svenska kraftnät planerar för att öka överföringskapaciteten i nätet är att i förtid förnya och uppgradera befintlig 400 kV-ledning mellan Norrköping (Kimstad) och Höör (Hurva), som går parallellt med de nya ledningarna Ekhyddan och Hemsjö, via Nybro.

Källa: Svenska kraftnät