Utbyggnaden av transmissionsnäten i havet förbereds av Svenska kraftnät

Foto: Nicholas Doherty/Unsplash

Vindkraft till havs kan i framtiden bli en viktig del av den svenska energiförsörjningen. I oktober ifjol gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att börja förbereda inför utbyggnaden av transmissionsnätet i havet. Uppdraget ska redovisas den 15 juni i år. Här svarar projektledaren Kristian Lilliesköld på frågor om uppdraget.

Vad innebär regeringsuppdraget?

– Svenska kraftnät fick i höstas i uppdrag från regeringen att bygga ut det svenska transmissionsnätet i havet. Utbyggnaden ska ge förutsättningar att ansluta elproduktionsanläggningar såsom havsbaserad vindkraft. Detta ska hjälpa Sverige att nå målen för förnybar elproduktion.

– Det förberedande arbete vi utför inom ramen för regeringsuppdraget ska tydliggöra förutsättningarna för de projektörer och aktörer som vill ansluta havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet som vi ska bygga. Vi kommer att göra detta på ett övergripande plan och beskriva hur processen för att ansluta havsbaserad elproduktion kommer att utformas och var någonstans de första utbyggnaderna i havet planeras.

– Vi kommer även att informera de projektörer som redan har ansökt om anslutning om hur deras ansökningar kommer att hanteras. Dessutom ska vi beskriva förutsättningar och för- och nackdelar med att eventuellt införa elområden till havs.

Hur stort är intresset att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige?

– Intresset för havsbaserade vindkraftsparker är mycket stort. I april 2022 hade Svenska kraftnät tagit emot ansökningar för totalt 125 GW fördelat på drygt 40 unika vindkraftsområden i havet. Av dessa 125 GW är cirka 35 GW överlappande, det vill säga flera projektörer planerar vindkraftsparker på samma havsyta.

– Den stora ansökningsvolymen kan ställas i relation till dagens cirka 43 GW anslutna elproduktion, en siffra som inkluderar alla kraftslag. Att antalet ansökningar har ökat kraftigt de senaste åren beror framförallt på energiöverenskommelsen 2016. Där stipulerades att anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft bör slopas. Det efterföljande politiska arbetet resulterade i regeringsbeslutet om vårt nya uppdrag.

Hur arbetar ni med regeringsuppdraget? Hur ser processen ut?

– Till att börja med handlade det om att analysera och tolka det nya uppdraget, både ur ett juridiskt perspektiv och ur ett konsekvensperspektiv. Under våren har vi haft dialog med de myndigheter som har tangerande uppdrag och som vi behöver ha en nära kontakt med när vi förbereder arbetet.

– Transparens och tydliga förutsättningar gentemot intresserade aktörer och projektörer är en viktig del av uppdraget. Ambitionen är att skapa en process som är så tydlig, effektiv och transparent som möjligt och som främjar Sveriges ambitioner om en helt förnybar elproduktion år 2040.

– Under hösten och våren har vi också haft dialog med företrädare för vindkraftsbranschen. Vi har hunnit med en workshop där vi tog del av aktörernas erfarenheter och lärde oss mer om möjligheterna för en framgångsrik etablering till havs. Mötet var väldigt givande, det gav oss värdefulla insikter och viktig kunskap om branschens olika förutsättningar och om hur våra val påverkar deras verksamheter. Det har varit värdefull input som vi har med oss i det fortsatta arbetet.

– Vi ska redovisa regeringsuppdraget den 15 juni och vi förbereder arbetet som tar vid efter det. Dialogen med både andra myndigheter och branschens aktörer fortsätter, säger Kristian Lilliesköld.