Teknikföretagen - Gärna mer havsbaserad vindkraft men ta bort subventionerna

Robert Tenselius, ekonom och energiexpert på Teknikföretagen.

Det är mycket positivt för svensk industris internationella konkurrenskraft att tillskott av kraftproduktion underlättas. Men genom att låta elkunderna via nätavgiften subventionera havsbaserad vindkraft med ca 1 kr/kWh för nätanslutningen så skapar regeringen problem på längre sikt. Elen riskerar att bli dyrare totalt sett, samtidigt som landbaserad kraftproduktion konkurreras ut.

Idag kom regeringens besked om att underlätta utbyggnaden för havsbaserad vindkraft.

– Det är positivt att Regeringen förenklar tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft. All fossilfri kraft kommer att behövas i elsystemet framöver. Den havsbaserad vindkraften bör dock inte subventioneras på andra fossilfria kraftslags bekostnad, säger Robert Tenselius ekonom och energiexpert på Teknikföretagen.

Förutom betydelsen för industrin här och nu med tillgång till fossilfri el där den behövs och när den behövs – till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris – är elförsörjningen även avgörande för att framtidssatsningar ska kunna genomföras. Sammantaget bedöms elbehovet i Sverige fördubblas inom 25 år.  

”Vi ska ha mycket el, billig el, snabbt”, skriver energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande idag.

– Det är viktigt med ”mycket el, billig el, snabbt” som Farmanbar säger. Dock är totalkostnaden för elen och elsystemet det centrala såväl för privatkunder som industriföretag. Regeringens tidigare beslut om att låta elkunderna, via nätavgiften subventionera havsbaserad vindkraft med ca 1 kr/kWh för nätanslutningen, riskerar att göra elen dyrare totalt sett, samtidigt som landbaserad kraftproduktion konkurreras ut, säger Robert Tenselius ekonom och energiexpert på Teknikföretagen.

Statliga Energimyndigheten konstaterade 2018 i rapporten ”Slopade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft” att kostnaderna för att ansluta havsbaserad vindkraft vid slopade anslutningskostnader bedöms uppgå till 0,8–1,1 miljarder kronor per TWh vindkraftsel som ansluts. Dessutom att slopandet riskerar att leda till att omställningen till ett förnybart elsystem fördyras och försvåras både avseende produktion och nätutveckling. Det sistnämnda bland annat till följd av ökad risk att både ny och befintlig förnybar el i form av kraftvärme och landbaserad vindkraft konkurreras ut.

– Givet elfrågans betydelse är det viktigt med tydlighet och ärlighet kring vilka konsekvenser olika förslag och beslut får. Förenklade tillståndsprocesser genom havsplaner är något positivt och banar väg för havsbaserad vindkraft utan att konkurrensen snedvrids. De slopade anslutningskostnaderna är däremot problematiska eftersom de sannolikt bidrar såväl till högre totalkostnad som till ett mindre planerbart och stabilt elsystem, säger Robert Tenselius ekonom och energiexpert på Teknikföretagen.

Situationen under hösten och vintern visar tydligt att den planerbara delen i energimixen behöver säkerställas i tillräcklig utsträckning parallellt med att vindkraft byggs ut. Såväl vindkraft i kombination med energilagring som vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme bör ges avgörande roller i Sveriges framtida elsystem.

Utgångspunkterna bör vara att elproduktionen ska vara fossilfri, att nyttorna som den planerbara elproduktion bidrar med säkerställs och att detta sker med ett teknikneutralt förhållningssätt, enligt Teknikföretagen. Det sistnämnda är inte minst viktigt för att bana väg för energilagring.

Källa: Robert Tenselius, ekonom och energiexpert på Teknikföretagen