Svensk Vindenergi - tillkommande vindkraft pressar elpriset

Foto: Sam Cumming/Unsplash

Vindkraften som tillkommer mellan 2022 och 2025 kommer att pressa årsmedelpriset på el med 8 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige. Det bedömer Sweco i en analys som gjorts på uppdrag av Svensk Vindenergi.

– Vindkraften bidrar tydligt till Sveriges konkurrenskraftiga priser på el. Även om våra elpriser varit exceptionellt höga den senaste tiden så är de klart lägre än i de flesta andra länder. Det ligger i alla elkonsumenters intresse att utbyggnaden av vindkraften fortsätter att vara stark, säger Tomas Hallberg, ansvarig för bland annat tillståndsfrågor på Svensk Vindenergi.

Vindkraften som byggs de närmaste åren medför lägre elpriser i alla Sveriges fyra elområden*, visar Swecos analys. I söder (elområde SE3 och SE4) kommer varje ny terawattimme (TWh) vindkraft att sänka årsmedelpriset på el med 0,4 öre per kWh. De cirka 20 TWh vindkraft som tillkommer totalt i Sverige 2022–2025 kommer att pressa elpriset med 8 öre per kWh i SE3 och SE4.

– Den prisdämpande effekten blir något större när bränsle- och CO2-priserna är höga i Europa, och något mindre när priserna istället är låga, säger Tomas Hallberg.

* Resultaten för norra Sverige (SE1 och SE2) är inte representativa eftersom de påverkas av en kraftig inlåsningseffekt till följd av begränsad överföringskapacitet söderut.

Vindkraften byggs snabbast och till lägst kostnad

Den svenska elanvändningen kan komma att fördubblas inom 20 år – men vi har bland världens bästa möjligheter att bygga ny elproduktion till rimliga kostnader, en industri i framkant när det gäller vätgasbaserad elektrifiering och Europas ledande batteritillverkare.

– Motorn i omställningen är el med låg produktionskostnad. Vindkraften har lägst produktionskostnad av de kraftslag som kan byggas ut snabbt. Den genererar omedelbar klimatnytta, pressar elpriset, stärker konkurrenskraften för svensk industri och gynnar elkonsumenterna, säger Tomas Hallberg.

Det höga elpriset

Den senaste tidens höga elpriser är ett resultat av högt pris på naturgas och utsläppsrätter. EU får omkring 20 procent av sin elproduktion från naturgas. Priset på naturgas femdubblades från april till december 2021. Dessutom steg priset för utsläppsrätter under samma tid. Detta medförde att priset elproduktion från naturgas fyrdubblades.

bild
Diagram över det genomsnittliga elpriset i Sverige sedan 2011. Källa: Bixia

Diagram över det genomsnittliga elpriset i Sverige sedan 2011. Källa: Bixia

I april 2021 låg priset på el i Sverige kring 0,5 kronor per kWh. I december 2021 var priserna följande i Sverige och andra länder;

– Sydsverige (SE4): 1,90 SEK/kWh

– Frankrike 2,80 SEK/kWh

– Tyskland 2,30 SEK/kWh

– Sydnorge: 1,80 SEK/kWh

Stärk överföringskapaciteten

Den nödvändiga utbyggnaden av förnybar el leder till periodvisa energiöverskott. För att elsystemet ska fungera robust och driftsäkert krävs mer och starkare överföringsförmåga både inom Sverige/Norden och till omvärlden. Om överföringskapaciteten inte ökas riskerar energiöverskottet att slå ut elproduktion med högre marginalkostnad.

Klimatfördelarna med en mer integrerad europeisk elmarknad med Sverige som nettoexportör är tydliga men en fortsatt stark elexport kräver en utveckling av överföringskapaciteten med andra länder.

Utlandskablarna blir fler, men utbyggnaden går långsamt. Förutom möjligheter till elexport innebär en ökad fysisk marknadsintegration en ökad försörjningstrygghet eftersom elproduktion med högre marginalkostnad kan hållas kvar i drift när vindkraftsproduktionen ökar.

Vindkraftens elprispressande effekt 2022–2025, analys av Sweco

Källa: Svensk vindkraft