Svensk Vindkraft tar hjälp av Wind Sweden för att sprida kunskap

Foto: Mike Setchell

Svensk Vindkraft har med hjälp av Wind Sweden tagit fram en kvalitativ utbildning i grundläggande vindkraftskunskap. Kursen vänder sig till beslutsfattare och handläggare vid lokala myndigheter samt förtroendevalda som hanterar vindkraftsfrågor. Utbildningen ger även en bra grund för övriga verksamma i branschen såsom projektörer, konsulter, advokater etc.

Sverige har nationella mål om 100 % förnybart elsystem 2040 och att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Problem uppstår dock i de politiska och juridiska processer som sätter stopp för projekt som skulle kunna leda utvecklingen mot att vi tillsammans ska nå ett hållbart samhälle med tillräcklig energiförsörjning. Regeringens utredare Lise Nordin pekar i en ”Rättssäker vindkraftsprövning” på kunskapsbrister hos beslutfattare och myndigheter om rollfördelning, teknisk utveckling eller vilka krav man kan ställa på en sökande.  Beslutsfattare och tjänstepersoner i kommuner och på myndigheter har länge efterfrågat en utbildning för att höja kunskapsnivån i syfte att underlätta omställningen och ge förutsättningar för en saklig och rättssäker vindkraftprövning.

- Svensk Vindkraft och dess medlemsorganisationer ser det som en självklarhet att alla vindkraftsetableringar ska granskas och prövas noga utifrån gällande lagar och kommunala planer. Vissa platser är utmärkta för vindbruk medan andra platser är olämpliga för utbyggnad. Däremot måste kommunala avstyrkanden eller tillstyrkanden grundas på en rättssäker bedömning säger Jeanette Lindeblad, ordförande för Svensk Vindkraft:

- Vi sträcker nu ut en hand till Sveriges alla kommuner och förtroendevalda – låt oss bidra med vår kunskap, pröva oss gärna och låt oss hjälpas åt att göra det rätt, fortsätter Jeanette Lindeblad

Om utbildaren:
Utbildningen genomförs av Hanna Lind, miljö- och tillståndsansvarig på Wind Sweden. Hanna har 11 års erfarenhet från vindkraftsbranschen och har varit ansvarig tillståndskonsult/miljöprojektledare i ett 30-tal tillståndsprocesser från Simrishamn i söder i Haparanda i norr. Hanna brinner för miljörätt, kommunikation och förståelsen för varje plats unika förutsättningar.

Syfte med utbildningen:
Att öka förståelsen för kommunens roll i vindkraftsprocessen
Att öka kommunens kompetens inför en vindkraftsetablering •
Att förbättra samarbetet mellan kommun och vindkraftens intressenter
Kursinnehåll
Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad nationellt och lokalt
Miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter av vindkraft
Samspel mellan vindkraftens intressenter (vindkraftsföretaget, försvaret, fågel- och djurliv, rennäringen, närboende, flygplatser, telecom, besöksnäring, markägare m.m.)
Tillståndsprocessens faser och kommunens roll
Det kommunala vetot -syftet och juridiken bakom
Kommunens arbete med tillitsskapande deltagandeprocesser