Nätnettomätning för ursprungsgarantier skjuts upp av regeringen

Bild: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Regeringen har tidigare föreslagit att förordningen om ursprungsgarantier ändras så att möjligheten till mätning i icke koncessionspliktiga nät, IKN, tas bort den 1 juli i år. Nu har regeringen beslutat att förslaget skjuts upp och inte kommer att genomföras i juli.  

En orsak till att ändringarna skjuts på framtiden är att den internationella industristandarden fortfarande revideras. Standarden kommer sannolikt att omfatta bestämmelser om mätning och rapportering av elproduktion. Energimyndigheten har i sitt remissvar tidigare föreslagit att datumet skjuts fram till den 1 oktober.

De som framför allt berörs av den föreslagna förändringen är industrier med stor förbrukning av egenproducerad förnybar el, vindkraftparker med individuell mätning och privatpersoner med solcellsanläggningar kopplade till en så kallad elcertifikatmätare.

Energimyndigheten kommer löpande att informera om ändringar i reglerna om mätning och rapportering av el från anläggningar som tilldelas ursprungsgarantier. 

 

Källa: Energimyndigheten