Högre vindkraftverk godkändes av Umeå kommun

Bild: Anette Wennberg

Kommunfullmäktige godkänner ökad totalhöjd på vindkraftverk i vindkraftsanläggningen Ivarsboda-Gryssjön från 200 till 270 meter. Anläggningens samlade produktion beräknas därmed kunna öka med 25–30 procent, motsvarande årsbehovet för ytterligare 30 000 villor.

– Det är viktigt att använda vindresurserna effektivt för att vi ska nå det nationella målet om en helt förnybar elproduktion till år 2040. Därför är det rimligt att godkänna denna ansökan om att öka höjden på vindkraftverken. Eftersom det även finns ett lokalt miljöperspektiv i detta vad gäller visuell påverkan kommer Umeå kommun föra en fortsatt dialog med företaget, exempelvis om förutsättningarna för att långsiktigt bevara avskärmande skogsridåer, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sävar Vindkraft AB, ett helägt dotterbolag till Fortum Sverige AB, har ansökt om ändringstillstånd för vindkraftsanläggningen vid Ivarsboda - Gryssjön som är belägen i Umeå och Robertsfors kommuner. Företaget vill öka totalhöjden för 30 vindkraftverk, varav 12 ligger i Umeå kommun, från 200 till 270 meter. I ansökan yrkas även på ändring av villkor angående så kallade iskast samt att igångsättningstiden förlängs till 13 april 2027, från tidigare 13 april 2025.

Enligt kommunfullmäktiges beslut uppfyller ansökt höjning uppställda kriterier för den del av anläggningen som ligger inom Umeå kommun. Bedömningen är också att den aktuella ändringen inte begränsar möjligheterna till utveckling av Sävar.

Det aktuella området är av stort intresse för fågellivet – denna fråga behandlas enligt rutin för miljötillstånd vid Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beredningen av ärendet har gjorts i dialog med Robertsfors kommun. Beslutet tas av kommunfullmäktige eftersom ärendet avviker från aktuell översiktsplan.