Regeringen föreslår minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Bild: Shaun Dakin/Unsplash

I linje med tidigare löften föreslår regeringen en minskning av elproducenternas kostnader för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet. Regeringens förslag ska uppnås genom en utbyggnad av transmissionsnätet till havsområden där det finns förutsättningar för att ansluta flera anläggningar. Utbyggnaden ska ske där det bedöms främja uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen presenterar ett konkret förslag för hur anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft kan reduceras, vilket utlovades då den blocköverskridande energiöverenskommelsen slöts i riksdagen över fyra år sedan. Sedan dess har branschen stått redo att påbörja utbyggnaden.

Sverige behöver mer förnybar elproduktion, lokaliserad nära förbrukningscentra, för att klara den kommande elektrifieringen och samtidigt etablera ny elintensiv industri. De havsbaserade vindkraftparker som utvecklare vill bygga i Sverige planerar att etablera sig runt mitten och södra halvan av landet, där elbehovet är som störst.

Reducerad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft kan leda till ökad försörjningstrygghet och skapa nya förutsättningar för grön tillväxt. Den tillkommande produktionen har potential att göra elen billigare i de regioner som idag är drabbade av fluktuerande elpris till följd av kapacitetsbrist och produktionsunderskott.

Svensk Vindenergi kommer att analysera regeringens förslag. Remissvar ska skickas till Infrastrukturdepartementet senast den 3 maj 2021.

Källa: Svensk Vindenergi