2,9 miljarder euro i stöd kring forsknings- och innovationsprojekt om batterier

Bild: John Cameron/Unsplash

EU-kommissionen har, i enlighet med EU:s regler för statligt stöd, godkänt ett andra viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI, Important Project of Common European Interest) för att stödja forskning och innovation om batterier och deras värdekedja. Projektet, som kallas European Battery Innovation, utarbetades och anmäldes gemensamt av Belgien, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike.

De tolv medlemsländerna kommer att bidra med upp till 2,9 miljarder euro i finansiering under de kommande åren. Den offentliga finansieringen förväntas leda till ytterligare nio miljarder euro i privata investeringar, dvs. mer än tre gånger så mycket som det offentliga stödet. Projektet kompletterar det första viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse om batterier och deras värdekedja, som kommissionen godkände i december 2019.

Vice ordförande Margrethe Vestager, med ansvar för konkurrenspolitiken, har följande kommentar: – Dessa enorma utmaningar för den europeiska ekonomin i fråga om innovation kan medföra alltför stora risker för ett medlemsland eller ett företag på egen hand. Det är därför rimligt att de europeiska regeringarna samarbetar för att stödja industrin i utvecklingen av mer innovativa och hållbara batterier. Dagens projekt är ett exempel på hur konkurrenspolitiken samverkar med innovation och konkurrenskraft, genom att möjliggöra banbrytande innovationer och samtidigt se till både att begränsade offentliga resurser används för att attrahera privata investeringar och att snedvridningen av konkurrensen minimeras. Med betydande offentligt stöd följer också ansvar: allmänheten måste få nytta av de offentliga investeringarna, och därför måste företag som får stöd generera positiva spridningseffekter i hela EU.

Kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, som ansvarar för den europeiska batterialliansen, säger följande: – Tack vare sitt fokus på nästa generations batterier kommer detta kraftfulla alleuropeiska projekt att bidra till en revolution på batterimarknaden. Det kommer också att stärka vårt strategiska oberoende inom en sektor som är avgörande för Europas gröna omställning och långsiktiga resiliens. För tre år sedan fanns EU:s batteriindustri knappt på kartan. I dag är Europa ett globalt centrum för batteriteknik. Och fram till 2025 kommer vårt arbete inom den europeiska batterialliansen att leda till en industri som klarar att ge energi till minst sex miljoner elbilar varje år. Vår framgång bygger på samarbete, med cirka 300 partnerskap mellan industriella och vetenskapliga aktörer planerade enbart inom detta projekt.

Thierry Breton, kommissionär för den inre marknaden tillägger följande: – Batterier och deras värdekedja spelar en strategisk roll för att uppfylla våra ambitioner när det gäller ren mobilitet och energilagring. Genom att skapa en komplett, koldioxidsnål och digital värdekedja för batterier i Europa kan vi ge vår industri en konkurrensfördel, skapa välbehövliga arbetstillfällen och minska vårt oönskade beroende av länder utanför EU – i korthet: göra oss mer resilienta. Det här nya projektet visar att den europeiska batterialliansen, som är en viktig del i EU:s industripolitiska verktygslåda, ger resultat.

Projektet kommer att omfatta hela värdekedjan för batterier, från utvinning av råvaror, konstruktion och tillverkning av battericeller och batteripaket till slutlig återvinning och bortskaffande i en cirkulär ekonomi, med starkt fokus på hållbarhet. Det förväntas bidra till utvecklingen i riktning mot en rad nya tekniska genombrott, inklusive olika typer av cellkemi och nya produktionsprocesser, och andra innovationer i batteriets värdekedja, utöver det som kommer att uppnås tack vare det föregående, första viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse om batterier.

Kommissionens bedömning

Kommissionen har gjort en bedömning av det föreslagna projektet mot bakgrund av EU:s regler för statligt stöd, och mer specifikt kommissionens meddelande om viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse. Om privata initiativ som avser stöd till banbrytande innovationer löper risk att frysa inne på grund av de betydande risker som projekten medför, ger meddelandet om statligt stöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse möjligheter för EU-länderna att gemensamt bidra med det som behövs där marknaden inte lyckats, samtidigt som EU:s ekonomi i stort gynnas och potentiella snedvridningar av konkurrensen begränsas.

Kommissionen har konstaterat att det föreslagna viktiga projektet av gemensamt europeiskt intresse uppfyller de villkor som fastställs i meddelandet. Kommissionen har särskilt kommit fram till följande:

  • Projektet bidrar till ett gemensamt mål genom att stödja en värdekedja som är strategisk för Europas framtid, särskilt i fråga om ren och utsläppssnål mobilitet.
  • Projektet har en hög ambitionsnivå i och med att det syftar till att utveckla teknik och processer som sträcker sig bortom dagens tekniknivå och kommer att ge möjlighet till betydande förbättringar i fråga om prestanda, säkerhet och miljöpåverkan.
  • Projektet medför också betydande tekniska och ekonomiska risker, och offentligt stöd är därför nödvändigt för att ge företag incitament att själva investera.
  • Stöd till enskilda företag är begränsat till vad som är nödvändigt och proportionellt, och snedvrider inte konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Kommissionen har särskilt kontrollerat att de totala planerade högsta stödbeloppen ligger i linje med projektets stödberättigande kostnader och finansieringsunderskott. Om stora viktiga projekt av gemensamt europiskt intresse blir mycket lyckade och genererar extra nettointäkter kommer företagen dessutom att återbetala en del av det mottagna stödet till respektive EU-land via en s.k. clawback-mekanism.
  • Projektets resultat kommer inte att stanna inom de deltagande företagen som får offentligt stöd, eller inom de länder där företagen verkar, utan spridas till stora delar av forskarsamhället och industrin i Europa. Till följd av detta kommer positiva spridningseffekter att genereras i hela Europa.

På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att projektet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Finansiering, stödmottagare och belopp

Projektet kommer att omfatta 42 direkta deltagare, däribland små och medelstora företag och nystartade företag med verksamhet i en eller flera EU-länder. De direkta deltagarna kommer att ha ett nära samarbete med varandra i nästan 300 planerade delprojekt och med över 150 externa partner, t.ex. universitet, forskningsorganisationer och små och medelstora företag i hela Europa. Det övergripande projektet förväntas vara slutfört senast 2028 (med olika tidsplaner för varje delprojekt).De direkta deltagarna, de EU-länder som ger stöd och de olika projektområdena är följande:

Mer information om stödbeloppet till enskilda deltagare kommer att finnas tillgänglig i den offentliga versionen av kommissionens beslut så snart kommissionen har kommit överens med medlemsländerna och tredjeparter om eventuella konfidentiella affärshemligheter som behöver döljas.

 

Källa: EU-kommissionen