Ny vägledning förtydligar riktvärdet för buller från vindkraftsverk

Bild: Anette Wennberg

Vindkraftsljud kan vara störande men det finns inget vetenskapligt stöd för att buller från vindkraftverk har någon annan negativ påverkan på hälsan vid nivåer under de svenska riktvärdena. Utifrån det samlade kunskapsläget i svensk och internationell forskning behåller Naturvårdsverket riktvärdet för buller vid bostäder på 40 dBA i vägledningen till vindkraftsaktörer. Riktvärdet ligger i linje med Världshälsoorganisationens rekommendationer. I områden för rekreation och friluftsliv där tystnad är en viktig faktor behålls riktvärdet 35 dBA.

I bedömningen har Naturvårdsverket tagit hänsyn till olika typer av faktorer som kan påverka störningen från vindkraftsbuller såsom ljudalstring, ljudets karaktär, meteorologi och risken för höga ljudnivåer och lågfrekvent buller inomhus.

I den nya vägledningen finns förtydliganden kring var riktvärdet ska tillämpas och under vilka driftsförhållanden det ska gälla. Den innehåller också förtydliganden om lågfrekvent buller och mindre justeringar av mätmetoder. Vägledningen visar vilka beräkningsmetoder som finns och när de kan användas.

Folkhälsomyndigheten ger vägledning med riktvärden för buller inomhus.

Vägledning om buller för vindkraft

Källa: Naturvårdsverket