Ny strategi för havsbaserad förnybar energi

Bild: Pxhere

Europeiska kommissionens presenterade i december 2019 sin färdplan Den europeiska gröna given. Inom ramen för den gröna given avser kommissionen att ta fram strategier och lagstiftning de kommande åren. Nu har kommissionen publicerat en strategi för havsbaserad förnybar energi.

För att uppnå målet som föreslås i strategin krävs samarbete mellan alla berörda parter: medlemsstater, regioner, EU-medborgare, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och alla sjöanvändare framför allt industrin för förnybar energi till havs och fiskeri- och vattenbrukssektorn.

Därför kommer kommissionen under 2021 att anordna en så kallad hög-nivåkonferens om europeisk havsbaserad förnybar energi, som sammanför medlemmar i befintliga regionala samarbetsformat.

Samarbete

Kommissionen kommer också att inrätta en praxisgrupp för experter från offentliga myndigheter, intressenter och forskare för att analysera, utvärdera och övervaka de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av havsbaserad förnybar energi på den marina miljön och den ekonomiska verksamheten som är beroende av den.

Kommissionen har som avsikt att underlätta gränsöverskridande samarbete och kommer därför att arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att integrera målen för utveckling av förnybar energi till havs när medlemsstaterna utvecklar sina nationella marina planer. Kommissionen har som uppgift att säkerställa enhetlighet och att de marina planerna anpassas till långsiktig utveckling av havsbaserat förnybart. Detta kommer att redovisas i kommissionens rapport om nationella planer som ska tas fram till 2022.