Utformning av vindkraftparken Kattegatt Offshore

Bild: freepik

Favonius ansöker idag om Regeringens tillåtlighet enligt miljöbalken för en ny utformning av vindkraftparken Kattegatt Offshore i Kattegatt, Falkenbergs kommun. Projektet är ett typexempel på när regeringen behöver ta beslut för att främja nationella intressen.

Projektet har ett redan idag ett miljötillstånd sedan 2016 och har genomgått omfattande lokaliseringsprövningar. Lokaliseringen finns med i kommunens översiktsplan som en lämplig plats för vindkraft och har tillstyrkts i tidigare prövning. Projektet ligger inom ett område som är framtaget av Energimyndigheten som riksintresse för vindbruk. Den nya utformningen har i samrådsskedet bedömts som positiv av Kommunstyrelseförvaltningen i Falkenberg. Favonius AB har ändå fått tydliga indikationer på att kommunfullmäktige i Falkenberg avser säga nej till den ändrade utformningen av vindparken, trots att kommunen tillstyrkt mark- och vattenanvändningen vid ett flertal tillfällen tidigare

1. Produktion av elkraft i södra Sverige

Det är angeläget och av största vikt för ett stabilt elsystem att vi har kraftverk i södra Sverige. Havsbaserade vindkraftparker kan dessutom bidra med nättjänster såsom frekvensreglering och reglering av nätspänningen med hjälp av reaktiv effekt.

2. Havsbaserad vindkrafts betydelse från en nationell synvinkel

Energimyndigheten bedömer att havsbaserad vindkraft på sikt kommer att spela en viktig roll i det svenska elsystemet. Sverige har goda förutsättningar för vindkraft till havs. I övriga Europa byggs den havsbaserade vindkraften ut kraftfullt. Produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt genom utbyggnaden i Europa. Med rätt förutsättningar kommer havsbaserad vindkraft inom en snar framtid att byggas i Sverige.

3. Betydelsen av vindkraftparken Kattegatt Offshore Vindkraftparken Kattegatt Offshore är möjligen den produktionsanläggning som är mest angelägen att uppföra ur

såväl ett nationellt som ett regionalt perspektiv och som kan realiseras inom en snar framtid. Försvarsmakten har tillstyrkt den nya utformningen av anläggningen, som är lokaliserad 8–12 km från land. Anslutningen på 260 MW kan ske till befintligt nät. Den beräknade elproduktionen uppgår till hela 1 TWh.

4. Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Favonius AB har fått tydliga indikationer på att kommunfullmäktige avser säga nej till den ändrade utformningen av vindparken, trots att kommunen tillstyrkt mark- och vattenanvändningen vid ett flertal tillfällen tidigare. Favonius ifrågasätter starkt nyttan med utpekade områden och alla mängder med resurser som läggs ner på allt nationellt planarbete när kommunen kan säga nej utan motivering. Det kan knappast vara kommunernas roll att bedöma hur mark- och vattenanvändning påverkar människors hälsa och miljön. Den rollen har Sveriges miljöprövningsdelegationer och domstolar. Vi hoppas detta kommer att tydliggöras i den utredning om det kommunala vetot som pågår.