”Stora osäkerheter lämnas öppna”

Regeringens proposition 2016/17:179 (Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017) lämnades nyligen till riksdagen.

Jeanette Lindeblad, ordförande och Carl-Arne Pedersen vice ordförande på Svensk Vindkraftförening menar att ambitionen på långsiktighet bli grumlad av de stora osäkerheter som lämnas öppna. Propositionen har missat att ta med teknikutvecklingens prispress vilket skapar osäkerheter för kreditinstituten samt investerarna.

Investeringar i förnybar el samt elcertifikatsystemet måste konstrueras långsiktigt, men det fungerar inte så idag och inte heller med föreslagen proposition, skriver Svensk Vindkraftförening, som också lyfter propositionens förslag om förändringar inom elcertifikatsystemet, vilket skulle kunna ge positiva effekter men osäkerheterna är för stora, menar dem.

Propositionen har inte heller tagit hänsyn till redan genomförda investeringar, vilka återigen måste riskbedömas eftersom man nu inför nya osäkerheter i systemet, skriver Svensk Vindkraftförening.

Risken blir då, enligt föreningen, att kreditinstituten känner sig nödga att öka riskpremien, räntan, för tanga och framtida investeringar. En annan osäkerhet är ifall det kommer byggas mer de närmaste åren vilket försvåras av att man inte satt någon restriktion på Norges möjligheter att fortsätta byggas ut. Dessa osäkerheter gör att man inte kan göra långsiktiga prissäkringar i elcertifikatsystemet.

Svensk Vindkraftförening föreslår att nuvarande elcertifikat-system snarast stängas för att undvika detta. Marknaden har snart uppnått regeringens mål och detta måste regeringen ta hänsyn till.

 

Nedan följer Svensk Vindkraftförenings synpunkter och förslag:

- Tidigarelägg utbyggnadsmålet med start redan från år 2020 och höj samtidigt det satta målet från 18TWh till 30TWh år 2030. Detta för att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar el till år 2040.

- Enligt Energiöverenskommelsen skall fyra kärnkraftsreaktorer avvecklas före utgången av år 2020. Det kommer medföra en produktionsförlust om 15-17 TWh av vårt nuvarande så kallade elöverskott. Svensk Vindkraftförening är övertygade om att branschen är redo att bygga ut mer förnybar el redan idag och att en ”linjär” kurva kan innebära att Sverige återigen kan bli beroende av fossil import.

- Vidare tycker Svensk Vindkraftförening att den elintensiva industrin ska anslutas som kvotpliktiga till elcertifikatsystemet med en succesiv anslutning under 10 år from 2020. Svensk Vindkraftförening tycker att alla ska bidra och ta ansvar för Sveriges framtida elförsörjning.

- Svensk Vindkraftförening vill också att man inför någon mekanism som hanterar den snabbt sjunkande produktionskostnaden och snabba teknikutvecklingen. Den innebär i nuvarande förslag att de som investerade tidigt idag har mycket stora lönsamhetsproblem.

- Det nuvarande överskottet på elcertifikat bör regleras omgående framför allt det stora överskott som harproducerats av de som gjorde sina investeringar åren 2006–2012 och som idag går på knäna ekonomisk .

- Vidare vill Svensk Vindkraftförening att riksdagen arbetar på att få igång en riktig internationell handel med utsläppsrätter (ETS)både inom EU som globalt och att man låter denna utsläppsskatt gå till producenter och investerare av förnybar el -att man inte som idag "skänker" gratis bort en del utsläppsrätter.

- Stäng befintligt certifikatsystem

- Utöver certifikatsystemet måste regeringen fokusera på framtida transnationella elöverföringar