Svensk Energi diskuterar energiläget

Svensk Energi kommer att anordna energiträff där Sveriges energisystem och läget idag kommer att diskuteras. Sveriges energisystem går mot ökad andel förnybart och nollutsläpp av växthusgaser - det mesta väntas ske med traditionell biokraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft.

Branschföreningen menar att de traditionella kraftslagen inte räcker för att göra Sverige mer miljö- och klimatmässigt hållbart. Utsläppen av växthusgaser i andra sektorer måste också ner. Som inspel till Energikommissionen och innan konkreta åtgärder efter Parisavtalet vidtas, arrangerar Svensk Energi ett energimöte där de också planerar ge en lägesbild av nya tekniker.

Allt inom elproduktion, lagring, överföring, transporter och bränslen tas upp. Med en djupare titt på tre områden: framtidens kärnkraft, framtidens transporter och olika former av lagring av energi.