Samverkan har givit fart åt vindkraft

Foto: Freefoto.com

Västsvenska Handelskammarens engagemang i vindkraften ger resultat. Merparten av förslagen för snabbare handläggning har fått gehör. Nu ska arbetssättet prägla även dialogen med kommunerna.

För två år sedan presenterade Västsvenska Handelskammaren rapporten ”The neverending story”. Bakgrunden var att många medlemsföretag upplevde processen för tillståndsprövning av vindkraft som väldigt utdragen. Rapporten innehöll ett antal åtgärdsförslag riktade till länsstyrelsen och efter två år står det klart att det faktiskt har hänt en hel del. I den färska uppföljningen ”The neverending story II” konstateras att nästan tre fjärdedelar av de nitton förslagen är åtgärdade eller på gång att åtgärdas. Länsstyrelsen har till exempel tagit fram mallar för vad samrådsunderlag, tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla samt infört tydligare interna rutiner med striktare tidsramar. – Väldigt glädjande, säger Kajsa Dahlsten, som författat båda rapporterna. Vi har jobbat nära länsstyrelsen och inte stått vid sidan om och skällt. Med det arbetssättet kan man nå långtgående förändringar. Hon syftar bland annat på att länsstyrelsen i Västra Götaland organiserat om sin verksamhet inom miljöskyddsenheten, med syfte att öka specialiseringen och fördjupa kompetensen hos handläggarna. – Den nya organisationen är på plats sedan i våras, så det är lite för tidigt att utvärdera de konkreta resultaten, säger Kajsa Dahlsten, väl medveten om att aktörerna i vindkraftsbranschen fortfarande tycker att tillståndsprocessen är trög. Något som ytterligare kan påskynda processen är att regeringen i somras skärpte kraven på länsstyrelserna. Det innebär att beslut om tillstånd ska fattas inom sex månader från det att fullständig ansökan har lämnats in. Handelskammaren är nöjd med hur väl det samverkansorienterade arbetssättet har fungerat. Den erfarenheten tar man med sig i det fortsatta arbetet för att få de västsvenska kommunerna att ge näringslivet bättre service. – Det handlar till stor del om attityder, säger Kajsa Dahlsten. Om att både länsstyrelsen och kommunerna ska se företag som kunder och inte som något nödvändigt ont. Vi vill stimulera till ett kundorienterat synsätt.