11 miljoner kronor till forskning om vindkraft

Foto: Patrick Degerman

Nu startar sju nya forskningsprojekt som ska göra svensk vindkraft mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. Resultaten kommer inom några år bland annat att bidra till säkrare bedömningar av ett vindkraftverks totala produktion och livslängd, nya metoder för effektivare avisning och underhåll av vindturbiner samt effektivare samordning mellan vindkraftverk och elnät.

– En ökad andel förnybart i det nordiska elsystemet kräver ny kunskap om hur vindkraftverken fungerar och kan anpassas till energisystemet i övrigt. De här projekten kommer att ge svar på flera viktiga frågeställningar som branschen nu står inför säger Angelica Pettersson, programansvarig handläggare på Energimyndigheten.

De sju nya projekten täcker in flera högaktuella frågor för vindkraften i Sverige. En av de stora utmaningarna med att etablera vindkraft i norr är den is som bildas på rotorbladen. Ett projekt ska ta fram en produkt som både upptäcker och avlägsnar is från bladen.

En annan mycket viktig fråga för vindkraftutbyggnaden i Sverige är kraftnätets begränsade kapacitet. Projektet Dynamic rating ska utveckla en metod som optimerar utnyttjandet av elnätets resurser, vilket kan öka lönsamheten för många vindetableringar.

Problem med genomslag, det vill säga skadliga kortslutningar, i vissa typer av vindkraftparker är något som under den senaste tiden har uppmärksammats på olika håll i landet. Målet med en av studierna är därför att ta reda på vilka faktorer som orsakar genomslagen så att problemet kan lösas.

– Med dagens låga elpriser är det extra viktigt att tänka nytt kring hur morgondagens vindkraftetablering kan utformas, säger Åsa Elmqvist som är programansvarig på Energiforsk och fortsätter Vindforsk är ett jättebra exempel på hur bransch och myndigheter kan samverka på ett sätt som gynnar alla aktörer som vill bidra till en ökad andel förnybar elproduktion.