"Vindkraftverk kan ge nya livsmiljöer"

Foto: Vestas

Enligt Jordbruksverket kan man genom att göra naturvårdsinsatser kring vindkraftverken skapa nya livsmiljöer och öka den biologiska mångfalden i slättlandskapen. Det skriver Jordbruksaktuellt.

Nya livsmiljöer kan uppstå som en följd av dagens produktion och infrastruktur. I öppna åkerlandskap kan till exempel tillfartsvägar, uppställningsplatser och restytor i anslutning till vindkraftverk med små medel utvecklas till livsmiljöer för ängsblommor, pollinerande insekter och fältvilt, skriver Jordbruksverket. Enligt en rapport innebär utbyggnaden av vindkraft att potentiella naturvårdsytor som motsvarar mer än 600 hektar kan uppstå i de syd- och mellansvenska slättbygderna fram till 2020. – Naturvårdsinsatser vid vindkraftverk kanske inte räddar alla humlor och fjärilar i jordbrukslandskapet. Men det är viktigt att tänka i nya banor och ta tillvara på de möjligheter som uppstår, menar David Ståhlberg, biolog på Jordbruksverket till Jordbruksaktuellt. Med en öppenhet för att biologisk mångfald går att förena med modern produktion kan kreotoper, i kombination med andra insatser, bidra till att mångfalden ökar i de svenska slättbygderna.