Finska direktiv för hur vindkraftsbuller mäts

En sektion av ett finskt vindkraftverk på väg till monteringsplatsen med specialtransport. Foto: S.Nylund

Hittills har det inte funnits entydiga regler i Finland för hur buller från vindkraftverk bör mätas. Ljudet från vindkraftverk skiljer sig enligt experterna från annat ljud, till exempel sådant som förorsakas av trafik och det här har bidragit till behovet av klara regler för hur vindkraftsbuller mäts.

I det nya direktivet ingår egentligen tre olika direktiv som för det första tar fasta på hur minimiavståndet mellan hus och kraftverk ska avgöras så att bullret inte överstiger tillåtna gränsvärden. För det andra hur bullret från befintliga kraftverk mäts och för det tredje hur man överhuvudtaget avgör hur högt ljudet från ett vindkraftverk är.

På Kimitoön planeras tiotals kraftverk inom de närmaste åren. Den största kraftverksparken planeras i Nordanå där företaget Egentliga Finlands energi vill bygga uppemot trettio kraftverk. Också Konstsamfundet har planer på en stor vindkraftpark i närheten av Dalsbruk.

Regler för hur långt avståndet mellan kraftverk och hus bör vara har efterlysts av dem som bor i närheten av de planerade kraftverken men definitiva regler gällande avstånd har inte slagits fast utan man har istället utgått från de regler som gäller för ljud vid bebyggelse. Hur konsulterna uppskattat ljudet från de planerade kraftverken och vilka aspekter de beaktat är det man tvistat om.

De färska direktiven ger inte entydiga svar på hur långt avståndet mellan hus och kraftverk ska vara, men miljörådet Ari Saarinens uppskattning är att det vanligaste avståndet kommer att landa på ungefär en kilometer.

Enligt de nya direktiven ska till exempel terräng och väderleksförhållanden beaktas då bullret från kraftverk uppskattas.