Nya riksintresseområden för vindbruk är beslutade

Foto: sxc

I Energimyndighetens nya beslut om uppdaterade riksintresseområden för vindbruk, finns enhetliga kriterier och utpekandet tar större hänsyn till känsliga natur- och kulturvärden. Utformningen av dessa områden har tagits fram i en bred dialog med myndigheter, länsstyrelser, kommuner, föreningar och privatpersoner.

Riksintressen för vindbruk gör det möjligt att använda vindresursen på bästa sätt, vilket också minskar det totala markbehovet för framtida etableringar av vindkraft.

Förslag på riksintresseområden har remissbehandlats vid två tillfällen.

- De synpunkter som har kommit in under de två remisserna har gett oss möjlighet till justeringar som gör riksintresseområdena väl förankrade. Vi har skapat möjlighet till långsiktighet för de riksintressen för vindbruk som nu pekas ut, säger Lars Andersson, chef för Vindenheten.

Det nya beslutet innebär:

Att enhetliga kriterier och undantag tagits fram för riksintresse vindbruk. Att större hänsyn tagits till känsliga natur- och kulturvärden i och med att Natura 2000 samt natur- och kulturreservat har undantagits på förhand. Dessutom har undantag gjorts för obruten kust, obrutet fjäll och för nationalparker. Att hänsyn tagits till energisystemperspektivet exempelvis närhet till områden med hög elanvändning har vägts in i bedömningen.

Dagens beslut omfattar 310 riksintresseområden, varav 281 områden på land (3 784 km2) och 29 områden till havs och i insjöar (4 085 km2). Total yta riksintresseanspråk 7 868km2 exkl. bebyggelse. Ytan motsvarar cirka 1,5 procent av Sveriges yta (exklusive svensk ekonomisk zon). I beslutet om uppdaterade riksintresseområden för vindbruk kvarstår 113 riksintresseområden från 2008 med pågående projektering. I många fall sammanfaller de med nya riksintressen.