Energimyndigheten föreslår stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030

Foto: sxc.hu.

Efter den 31 december 2030 föreslår Energimyndigheten ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet . Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad av förnybar elproduktion, för att kunna nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller dessa funktioner.

Elcertifikatsystemet är Sveriges primära stödsystem för förnybar elproduktion, och sedan systemet infördes 2003 har den förnybara elproduktionen ökat med nästan 32 TWh. Det motsvarar mer än en femtedel av Sveriges elanvändning. Genom systemets teknikneutrala och marknadsbaserade utformning har utbyggnaden skett på ett kostnadseffektivt sätt, till en låg kostnad för slutkonsumenter av el.

Energimyndighetens förslag om ett datumstopp 2030 bygger vidare på systemets kvaliteter och innebär:

  • Att elcertifikatsystemet bibehåller sin kostnadseffektiva funktion där priset på elcertifikat går ner om behovet av stöd för nya anläggningar minskar.
  • En enkel och förutsägbar stoppmekanism.
  • En svensk stoppmekanism som fungerar väl ihop med den norska stoppmekanismen även vid en snabb utbyggnad av förnybar el.

Energimyndighetens bedömning är att målet på 46,4 TWh ny förnybar elproduktion kommer att uppnås utan ingrepp i marknaden. Därför finns inte skäl för en stoppmekanism som syftar till att hålla priset på elcertifikat uppe genom att balansera utbud och efterfrågan på elcertifikaten. En genomsnittlig prisökning med så lite som tio kronor per certifikat (1 öre/kWh) mellan åren 2019 och 2045 skulle motsvara en konsumentkostnad på omkring sju miljarder kronor.

–Vi har tagit oss an uppdraget utifrån ett helhetsperspektiv och anser att förslaget skapar goda förutsättningar för att fortsätta resan mot 100 procent förnybar elproduktion. Elcertifikatsystemet finns till för att målet till 2030 ska nås till lägsta möjliga kostnad för elkonsumenterna, och vi bedömer samtidigt att förslaget inte kommer att påverka framtida investeringar i förnybar kraftproduktion i Sverige, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Under de senaste femton åren har utbyggnaden av förnybar el i stor utsträckning skett tack vare elcertifikatsystemet. Nu sker en mycket snabb utbyggnad av vindkraft där elcertifikatsystemets mål och kvoter inte längre är en ekonomisk förutsättning för investeringarna. Visserligen har möjligheten till fortsatt godkännande inom elcertifikatsystemet skyndat på nuvarande utbyggnad men avgörande för de nya investeringarna är faktorer såsom teknikutveckling, god tillgång på stora vindkraftsprojekt, låg konkurrens om projekten, låga räntor och nya finansieringsavtal. Både det gemensamma utbyggnadsmålet tillsammans med Norge, och Sveriges nya ambition om ytterligare 18 TWh förnybar el, byggs nu mycket tidigare än väntat.

– Vår analys visar att den så kallade reserven av elcertifikat kommer att bli omfattande efter 2020 som följd av den tidiga utbyggnaden av förnybar elproduktion. En trolig prisutveckling, oavsett vilken stoppmekanism som införs, är att priset på elcertifikat blir lågt till dess att reserven har minskat, säger Fredrik Forsberg, projektledare vid Energimyndigheten.

Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) har i sin rapport för kontrollstationsuppdraget 2019 kommit till samma slutsats som Energimyndigheten. NVE förordar att ett datumstopp 2030 ska införas i Sverige.

Om uppdraget

Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Sverige har även som mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att analysera och ge förslag till hur stoppmekanismen i elcertifikatsystemet kan utformas. En stoppmekanism beskriver när elcertifikatsystemet stängs för anslutning av nya anläggningar. Stoppmekanismen ska bidra till att produktionsmålet uppfylls, samt skapa förutsättningar för att det finns tydliga regler för aktörerna på marknaden före och efter det nya målåret 2030. Enligt överenskommelsen med Norge ska en stoppmekanism införas i Sverige innan den 31 december 2020.

Enligt avtalet för den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden ska det med jämna mellanrum utföras så kallade kontrollstationer. I kontrollstationerna ska gemensamma utredningar utföras för att värdera behovet av ändringar i regelverket.

NVE har fått i uppdrag att analysera konsekvenserna för elcertifikatmarknadens funktion och för olika marknadsaktörer av olika utformningar på en stoppregel i Sverige. NVE har överlämnat underlag för kontrollstation 2019. Deras rapport på finns att ladda ner på NVE:s webbplats.

Myndigheternas rapporter kommer att remitteras av den svenska regeringen och av Olje- og energidepartementet.