FN:s klimatpanel IPCC kräver dubbla insatser mot uppvärmning

Kraftverk och fossila utsläpp. Den globala uppvärmningen mäts från förindustriell tid, cirka 1850-talet och framåt, och visar det globala medelvärdet, men uppvärmningen kan skilja sig åt regionalt. Foto: Creative Commons, kredit: StevePb

För att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader krävs fördubblade ansträngningar konstaterar FN:s klimatpanel IPCC. Men att klara det målet skulle gynna hela världen, är budskapet, refererar tidningen HBL.

– Det är inte omöjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, försäkrade IPCC:s ordförande Hoesung Lee när specialrapporten som sammanfattar kunskapsläget presenterades i Sydkorea på måndagsmorgonen.

– Men det kräver aldrig tidigare skådade ansträngningar i hela samhället, tillade han.

I klimatavtalet från Paris om temperaturökningen förpliktigar sig världens länder att skärpa sina planer för utsläpp av växthusgaser. Målet är att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under 2 grader med ambitionen att klara 1,5 grader.

Hittills har det inte funnits någon bra helhetsbild av skillnaderna i klimateffekter och åtgärder mellan 1,5 och 2,0 grader, men det gör det nu.

IPCC:s specialrapport beskriver effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader och vilka utsläppsminskningar som skulle behövas för att begränsa den globala uppvärmningen till en sådan nivå. Rapportens titel i sin helhet är ”Effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella nivåer och relaterade utsläppsbanor för växthusgaser, i syfte att stärka den globala förmågan att svara upp mot hotet från klimatförändringen, målsättningar inom hållbar utveckling och ansträngningar för att utrota fattigdom”.

Rapporten är indelad i fem kapitel. Ett av dem fokuserar på effekter en uppvärmning på 1,5 grader får för naturen och människan, på risker som undviks vid 1,5 grader jämfört med 2,0 grader samt på så kallade tipping points, brytpunkter, varifrån det inte längre går att vända utvecklingen.

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och Förenta nationernas miljöprogram (UNEP). IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

I december 2015 beslutade världsledare i Paris om ett nytt klimatavtal om den globala temperaturökningen. Enligt avtalet, ratificerat i november 2016, åtar sig länderna att vart femte år skärpa sina planer för utsläpp av växthusgaser och att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen ”väl under” två grader, med sikte på att den ska stanna runt 1,5 grad.

Parisavtalet gäller alla länder men mest ansvar läggs på de rikaste länderna, som måste stötta fattigare ländernas ansträngningar.