Kraftigt varierande elpriser för Norden framöver

Bild: LOS Energy.

Kombinationen av fortsatt stigande råvarupriser på världsmarknaden och en instabil produktion av förnybar kraft innebär att man kan förvänta sig att elpriset i Norden kommer att variera kraftigt framöver, rapporterar LOS Energy.

Höga temperaturer har lett till en massiv snösmältning i Norden. Höga vattenstånd har konstaterats, och det blir fortsatt höga flöden på många ställen. Det påverkade priset på marknaden – för två veckor sedan.

Nu ligger de högsta vattenstånden bakom oss och flödena minskar. Efter att ha varit relativt lågt för två veckor sedan är spotpriset nu tillbaka där det låg före snösmältningen. Liten produktion av vindkraft och ingen nederbörd gör också att trycket på vattenkraftsproduktionen är lägre än vad marknaden förväntade sig i början av våren.

Högre efterfrågan
Utanför Norden fortsätter priserna på fossila råvaror att stiga. Marknaden efterfrågar stadigt mer olja – vilket i sin tur påverkar priset. Även geopolitiken och Opec driver på i den riktningen.

Det fortsatt stigande kolpriset borde utlösa reaktioner på marknaden. Antingen genom att efterfrågan sjunker eller genom att det höga priset lockar fler säljare till marknaden. Hittills har vi dock inte sett några sådana tendenser.

Storbritannien har prissatt ut kolet
På lång sikt bör prisökningen på kol leda till att denna fossila råvara sakta men säkert fasas ut. På kort och medellång sikt kan det innebära att kol blir en bristvara, så att priset stiger tills andra energikällor blir lönsamma, till exempel gas eller biobränsle. I Storbritannien har kolkraft belagts med så höga skatter att de är på väg att fasas ut. Här har gaskraft tagit över kraftproduktionen, vilket inte nödvändigtvis innebär lägre elpriser, men inte heller högre.

Subventionering av förnybar energi har däremot visat sig ge lägre priser över tid. Men erfarenheten från Tyskland är att man måste klara stora variationer av kraftpriset.

På den nordiska kraftmarknaden går utvecklingen trögt. Vi kommer troligen att få uppleva å ena sidan perioder med minskat utbud och därmed högre priser, men å andra sidan även perioder med elöverskott på marknaden och låga priser. För ögonblicket är det lågt utbud och höga priser som gäller. Men detta är en del av en supercykel, och det gäller att positionera sig för stora förändringar av elpriset framöver.