Ny standard för tillgänlig vindkraft

Bild: Svensk Elstandard.

Att beräkna och rapportera tillgängligheten hos en vindturbin kräver en överenskommen informationsmodell som bas. En standardiserad grund för bedömning av en vindturbins tillgänglighet beskrivs i ett förslag till internationell standard som nu är ute på remiss.

Den föreslagna standarden definierar en informationsmodell. Från den ska man hämta tidsbaserade och produktionsbaserade tillgänglighetsindikatorer. Syftet är att ge standardiserade mätetal som kan användas för att skapa och organisera metoder för beräkning och rapportering av tillgängligheten i enlighet med användarens behov.

Standarden ska både kunna användas för enstaka vindturbiner och för hela vindkraftparker. Däremot säger den inte hur beräkningen av tillgänglighetsindikatorerna ska gå till. Den specificerar inte heller hur informationen hämtas in, hur produktionen uppskattas eller hur man bestämmer anläggningens prestanda.

Förslaget, som har beteckningen 88/665/CDV är ute på remiss till 14 maj 2018.  Arbetet sker i den tekniska kommittén TC 88 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Intresserade svenska företag och organisationer deltar genom den svenska referensgruppen SEK TK 88 inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisation som är medlem i IEC (sedan 1907).

Den föreslagna standarden, kommande IEC 61400-26-1, ska ersätta tre tekniska rapporter som funnits några år och beräknas också antas som europeisk standard i CENELEC och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.