Planering i fokus på ny etapp av forskningsprogrammet Vindval

Bild: Energimyndigheten.

När elsystemet ställer om till 100 procent förnybart kan vindkraft få stor betydelse. Därför introducerar forskningsprogrammet Vindval planering som ett nytt fokusområde. Totalt satsar Energimyndigheten 20 miljoner kronor fram till och med 2020 på den fjärde etappen.

– Vi tror att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft fortsätter, och då blir det allt viktigare att utveckla planeringen och hur avvägningar mellan intressen kan göras även på en större skala, säger Lars Andersson, enhetschef på Energimyndigheten.

Vindval syftar till att öka kunskapen om vindkraftens miljöeffekter och har bedrivits i samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten sedan 2005.

Sedan starten har Vindval tagit fram ett 40-tal forskningsrapporter om vindkraftens påverkan på marint liv, fåglar och fladdermöss, människors intressen och landlevande däggdjur. Forskningsresultaten har gett kunskapsunderlag för exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar och i planerings- och tillståndsprocesser i samband med etablering av vindkraft.

– Att öka kunskapen och utveckla metoder för hur man kan minimera negativ påverkan på människor, djur och natur är viktigt för hela energiomställningen, säger Lars Andersson.

Den nuvarande tredje etappen av Vindval avslutas i juni 2018. Där har ett mål varit att följa upp erfarenheter från vindkraftparker som är i drift, och hur kontrollprogrammen varit utformade och vilken ny kunskap som de givit.